Identyfikacja, analiza i selekcja materiałów na temat danego zawodu

Identyfikacja, gromadzenie i analiza informacji zawodoznawczych zgodnie z przyjętym modelem informacji o zawodzie

 1. Zespół ekspercki opracowuje informację o zawodzie z wykorzystaniem wzoru formularza oraz informacji o zawodach zamieszczonych w bazie danych na Wortalu PSZ (http://psz.praca.gov.pl).
 2. Zespoły eksperckie gromadzą niezbędne dane oraz informacje zgodnie z przyjętym modelem informacji o zawodach.
 3. Pozyskiwanie danych do przygotowania informacji o zawodzie powinno uwzględniać ścieżki/linki do tych danych zamieszczone w przykładowej informacji o zawodzie doradca zawodowy oraz własne propozycje ekspertów właściwe dla opisywanego przez nich zawodu.
 4. Identyfikacji i analizie w szczególności podlegają następujące grupy źródeł informacji, które są powiązane z danym zawodem:
  1. regulacje prawne,
  2. bazy danych i portale urzędów centralnych, regionalnych oraz partnerów społecznych, jak również instytucji komercyjnych,
  3. aktualne raporty z badań dotyczących potrzeb rynku pracy,
  4. publikacje opisujące zawody, zdjęcia oraz filmy zawodoznawcze dostępne w sieci,
  5. czasopisma branżowe, opracowania firmowe,
  6. inne źródła wskazane przez zespół ekspercki.
 5. Zespół ekspercki pod przewodnictwem eksperta metodologicznego dla zawodu/grupy zawodów dokonuje selekcji i strukturyzacji zebranych danych i informacji celem opracowania wstępnego projektu informacji o zawodzie (element "Cztery etapy tworzenia informacji o zawodzie").
 6. Wyselekcjonowane i ustrukturyzowane zbiory informacji o zawodzie zespół ekspercki redaguje pod względem merytorycznym i technicznym, dążąc do uzyskania przejrzystej formy opisowej, zrozumiałej dla różnych grup odbiorców. Sposób redagowania poszczególnych zbiorów informacji o zawodzie powinien być wzorowany na przykładzie informacji o zawodzie doradca zawodowy zamieszczonym w Module II oraz informacji o zawodach zamieszczonych w bazie danych na Wortalu PSZ. W procesie redagowania należy uwzględniać zasady określone w elemencie „Wymagania edytorskie i redakcyjne dotyczące tekstu informacji o zawodzie”.
 7. Ważną kwestią jest zamieszczanie w poszczególnych zbiorach informacji odniesień/ linków do wiarygodnych źródeł internetowych poszerzających informacje o danym zawodzie oraz wyjaśniających terminologię branżową zastosowaną w opisie, która będzie zamieszczona w słowniku branżowym (zbiór informacji 7.2 w modelu).

Last modified: Tuesday, 26 November 2019, 12:00 PM