4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

 • Ta sekcja informacji o zawodzie zawiera cztery podzbiory informacji (od 4.1 do 4.4), które opisują zawód w kontekście sytuacji zawodu na rynku pracy, możliwości doskonalenia zawodowego oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • Zbiory informacji muszą być opisane w zwięzły sposób i logicznie powiązane, z użyciem prostych zdań oraz bez powtórzeń. Tam, gdzie to tylko możliwe, treści powinny być wypunktowane, np. typy przedsiębiorstw, rodzaje stanowisk, instytucje oferujące kształcenie/szkolenie itd.
 • W opisie stosujemy podział na krótkie moduły informacyjne.

4.1.Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

 • Informacje należy podać w punktach, a nie w formie opisowej. Zespół ekspercki przygotowuje, po analizie wyselekcjonowanych źródeł informacji, opis, który zawiera podstawowe informacje o możliwościach podjęcia pracy w danym zawodzie.
 • Należy przedstawić informację, kto na rynku pracy (typy podmiotów, organizacji, instytucji) zatrudnia osoby w danym zawodzie bez używania nazw własnych tych instytucji. Trzeba zwrócić uwagę, by np. podając przykładowe miejsca pracy w danym zawodzie (rodzaje przedsiębiorstw), nie powtarzać identycznych sformułowań wcześniej zawartych w opisie zawodu w punkcie 2.3.
 • Jeśli zawód jest deficytowy na rynku, to warto także o tym wspomnieć, ponieważ wzrasta wtedy szansa na zatrudnienie w tym zawodzie.
 • Można w tej części zamieścić również (w zwięzłej formie) aktualne statystyki (np. GUS, urzędów centralnych, wyniki badań barometru i rankingu zawodów) dotyczące zatrudnienia w danym zawodzie/branży.
 • W tej sekcji zamieszczona jest (wspólna dla wszystkich zawodów) informacja opatrzona tytułem WAŻNE, w której znajduje się link do Centralnej Bazy Ofert Pracy (http://oferty.praca.gov.pl) oraz polecane linki do wybranych publicznych źródeł danych (polskich i europejskich), m.in. takich jak:
  • ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
  • barometr zawodów,
  • wojewódzkie obserwatoria rynku pracy,
  • portal „Prognozowanie Zatrudnienia”,
  • portal „Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia”,
  • portal EU Skills Panorama,
  • europejski portal mobilności zawodowej EURES.
 • Analiza wskazanych zasobów internetowych umożliwia m.in. zebranie aktualnych informacji o zapotrzebowaniu na dany zawód oraz o sytuacji i możliwościach zatrudnienia na rynku pracy.

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

Doradca zawodowy może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w instytucjach i organizacjach funkcjonujących w obszarze edukacji i rynku pracy, w tym w:

 • przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach branżowych I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, w tym w Szkolnych Ośrodkach Kariery (SzOK)31 lub Szkolnych Punktach Informacji i Kariery (SPInKa, SZPiK)32,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych17,
 • placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • Publicznych Służbach Zatrudnienia, w tym w Powiatowym Urzędzie Pracy lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej),
 • Ochotniczych Hufcach Pracy (Młodzieżowe Centra Kariery oraz Mobilne Centra Informacji Zawodowej),
 • ośrodkach aktywizacji zawodowej zajmujących się rekonwersją kadr28 sił zbrojnych RP,
 • akademickich biurach karier,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • agencjach zatrudnienia, w tym szczególnie agencjach doradztwa zawodowego, ale również agencjach pośrednictwa pracy1 i agencjach pracy tymczasowej2,
 • instytucjach szkoleniowych oraz innych firmach edukacyjnych zajmujących się prowadzeniem programów outplacementowych.

Zatrudnienie doradcy zawodowemu oferują także podmioty publiczne i prywatne zajmujące się działaniami z zakresu integracji i pomocy społecznej oraz wsparciem osób z niepełnoprawnością, w tym:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej36 i Zakłady Aktywności Zawodowej41,
 • Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności43,
 • Kluby Integracji Społecznej (KIS)12 prowadzone m.in. przez ośrodki pomocy społecznej,
 • Centra Integracji Społecznej (CIS)4,
 • poradnie rodzinne.

Miejscem pracy doradcy zawodowego mogą być również:

 • jednostki administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla,
 • instytucje naukowo-badawcze zajmujące się obszarem edukacji i/lub rynku pracy,
 • działy kadr, szkoleń, rekrutacji w firmach komercyjnych.

Doradca zawodowy posiadający doświadczenie zawodowe może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, związaną z prowadzeniem indywidualnego lub grupowego doradztwa zawodowego dla szerokiej grupy odbiorców.

WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów:
https://barometrzawodow.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl