5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

  • Ten zbiór informacji o zawodzie jest wspólny dla wszystkich zawodów i zawiera podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji ESCO, zgodnie z załączonym przykładem.
  • Treść opisu załączonego w przykładzie zespół ekspercki przenosi do opisu właściwego dla danego zawodu. W opisie zmieniany jest (w akapicie „Aktualnie…) rok na 2018, 2019 lub inny w zależności do tego, w którym roku dana informacja o zawodzie została przygotowana.
  • Weryfikacji może podlegać również liczba języków w jakich udostępniana jest klasyfikacja ESCO, co należy sprawdzić na platformie ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal/home.

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.

Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim, norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal/home

Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między nimi:

Last modified: Thursday, 21 November 2019, 5:26 PM