Spis treści informacji o zawodzie

Spis treści informacji o zawodzie

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

SPIS TREŚCI

1.DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
 • 1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
 • 1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
 • 1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
 • 1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
2.OPIS ZAWODU
 • 2.1. Synteza zawodu
 • 2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
 • 2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
 • 2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
 • 2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
 • 2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
 • 2.7. Zawody pokrewne
3.ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
 • 3.1. Zadania zawodowe
 • 3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Świadczenie usług doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży
 • 3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych
 • 3.4. Kompetencje społeczne
 • 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
 • 3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
4.ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
 • 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
 • 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu
 • 4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
 • 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
5.ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)

6.ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE

7.SŁOWNIK POJĘĆ
 • 7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
 • 7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Last modified: Tuesday, 26 November 2019, 12:00 PM