Weryfikacja projektu informacji o zawodzie po recenzji

Wiedza podstawowa

  • Zespół ekspercki opracowuje drugą wersję projektu informacji o zawodzie zgodnie z uwagami i wskazówkami recenzentów. W uzasadnionym przypadku zespół ekspercki może nie zgodzić się z opinią recenzenta. W takiej sytuacji zespół ekspercki przygotowuje odrębny dokument „Odpowiedź zespołu eksperckiego na uwagi recenzentów pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie”, w którym uzasadnia stanowisko członków zespołu eksperckiego. W przypadku akceptacji przez zespół ekspercki wszystkich uwag recenzentów nie musi być sporządzany dokument „Odpowiedź zespołu eksperckiego na uwagi recenzentów pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie”.
  • Opinie recenzentów i ewentualne odpowiedzi zespołu eksperckiego na uwagi recenzentów będą brane pod uwagę podczas walidacji wewnętrznej informacji o zawodzie z udziałem zespołu ds. walidacji i jakości (Notatka nr 2).ANEKS 5

Dokumentacja procesu recenzowania projektu informacji o zawodzieOdpowiedź zespołu eksperckiego

na uwagi recenzentów
do pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie


Doradca zawodowy 242304

Nazwa zawodu Kod

ODPOWIEDŹ NA UWAGI RECENZENTA: mgr Anna Kicior (tytuły, imię, nazwisko)

Stanowisko zespołu eksperckiego Wstaw znak „X”
1. Pełna akceptacja uwag zawartych w recenzji X
2. Częściowa akceptacja uwag zawartych w recenzji
3. Brak akceptacji uwag zawartych w recenzji

Uzasadnienie/komentarz:
Zaakceptowano uwagi dotyczące stylistyki tekstu, literówek, powtórzeń, jakie pojawiły się w tekście opisu zawodu.

ODPOWIEDŹ NA UWAGI RECENZENTA NR 2: mgr Izabela Pyszkowska (tytuły, imię, nazwisko)

Stanowisko zespołu eksperckiego Wstaw znak „X”
1. Pełna akceptacja uwag zawartych w recenzji X
2. Częściowa akceptacja uwag zawartych w recenzji
3. Brak akceptacji uwag zawartych w recenzji

Uzasadnienie/komentarz:
Do opisu wprowadzono poprawki zgodnie z sugestiami ekspertki, w tym:
2.1 – zmodyfikowano opis w celu zachowania równowagi pomiędzy zadaniami doradcy zawodowego w systemie oświaty i instytucjach rynku pracy,
2.3 – wprowadzono pojęcia takie jako SZOK, SPInKa w sekcji 4.1 i słowniku, opis wykorzystanych maszyn i narzędzi poszerzono o testy i inne w formie drukowanej,
2.4 – usunięto z opisu daltonizm oraz poszerzono opis o informację dotyczącą przeciwwskazań bezwzględnych,
2.5 – podkreślono obligatoryjność wyższego wykształcenia w placówkach systemu oświaty,
2.6 – poszerzono opis o ścieżkę awansu nauczyciela doradcy zawodowego,
3.1 – w Z.9 dodano „osobom dorosłym”,
Uwzględniono również uwagi dotyczące aspektu technicznego i językowego.Odpowiedź w imieniu zespołu eksperckiego sporządził

Mirosław Żurek

.................................................................................................................................................................................................

Podpis eksperta metodologicznego zawodu/grupy zawodów lub innej wyznaczonej osoby

Miejsce: Radom


Data: 12.11.2018

Last modified: Tuesday, 26 November 2019, 12:16 PM