Recenzowanie projektu informacji o zawodzie

Wprowadzenie i wiedza podstawowa

Wprowadzenie

Sporządzanie recenzji jest pracą indywidualną, wykonywaną przez wybranego eksperta będącego znawcą zawodu, który spełnia kryteria rekrutacji (Element „Kto uczestniczy w przygotowaniu informacji o zawodzie?”). Ważne jest, aby recenzent był uznanym specjalistą w dziedzinie związanej z danym zawodem oraz posiadał doświadczenie w opiniowaniu materiałów o charakterze zawodoznawczym. Recenzent powinien być również zorientowany w sprawach dotyczących rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, w tym Polskiej Ramy kwalifikacji oraz Sektorowych Ram Kwalifikacji.

Zadaniem recenzenta jest wnikliwe zapoznanie się z tekstem pierwszej wersji projektu informacji o danym zawodzie oraz przygotowanie recenzji z wykorzystaniem formularza recenzji (dotyczy projektu INFODORADCA+).

Wiedza podstawowa

  • Pierwsza wersja projektu informacji o zawodzie poddawana jest recenzji przez dwóch recenzentów merytorycznych pozyskanych w procesie rekrutacji. Każda z recenzji przygotowywana jest zgodnie z formularzem w formie papierowej i elektronicznej (plik PDF).
  • Orientacyjny czas przygotowania recenzji i dostarczenia jej do instytucji odpowiedzialnej za sporządzenie informacji o zawodzie nie powinno trawić dłużej niż 5 dni roboczych.
  • Z uwagi na konieczność zachowania niezależności ocen i sądów wyników recenzji nie należy przedstawiać ewaluatorom uczestniczącym w panelu ewaluacyjnym dla danego zawodu/grupy zawodów.

Warto pamiętać
  • Wykonawca recenzji przed jej opracowaniem powinien zapoznać się z publikacją pn. „Podręcznik. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” (jest ona dostępna pod adresem: http://www.infodoradca.edu.pl/produkty.php).
  • Wykonawca recenzji po przeprowadzonej analizie pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie wypełnia formularz recenzji.
  • Zespół ekspercki, który opracował pierwszą wersję projektu informacji o zawodzie, ma prawo nie zgodzić się ze stanowiskiem Recenzenta. Jeśli taki przypadek ma miejsce, wówczas zespół ekspercki przygotuje odrębny dokument Odpowiedź zespołu eksperckiego na uwagi recenzentów projektu informacji o zawodzie, w którym uzasadnia swoje stanowisko. Recenzent nie musi się do tego dokumentu ustosunkowywać.
  • Ocenie recenzenta nie podlega struktura (model) informacji o zawodzie, która jest wspólna i ujednolicona dla wszystkich zawodów (Element „Charakterystyka - model informacji o zawodzie”).
  • Opinie recenzentów są nie tylko analizowane przez zespół ekspercki, ale również brane pod uwagę podczas drugiej walidacji wewnętrznej informacji o zawodzie.