Ewaluacja projektu informacji o zawodzie

Wprowadzenie i wiedza podstawowa

Wprowadzenie

Ewaluacja dotyczy drugiej wersji projektu informacji o zawodzie (dokument poprawiony przez Zespół ekspercki po recenzjach). Podczas ewaluacji przeprowadzana jest obiektywna ocena wartościująca informację o zawodzie, która ma na celu poprawę jakości treści w nim zawartych. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i wiarygodnych informacji zwrotnych, w kontekście wymagań i oczekiwań współczesnego rynku pracy, z uwzględnieniem trendów rozwojowych w danym zawodzie/grupie zawodów. W przeciwieństwie do recenzji, ewaluacja informacji o zawodzie odbywa się publicznie, podczas panelu ewaluacyjnego i jest pracą zespołową. Głos mogą zabierać wszyscy uczestnicy spotkania panelowego. Dyskusja w ramach panelu ewaluacyjnego powinna prowadzić do ścierania się opinii (popartych argumentami) o wartości merytoryczne przedstawionej informacji o danym zawodzie/grupie zawodów.

Nad całością przebiegu panelu ewaluacyjnego czuwa moderator panelu (dotyczy to projektu INFODORADCA+), który prowadzi go zgodnie z przyjętym programem i sporządza, przy wsparciu sekretarza panelu, notatkę z posiedzenia panelu. Notatka odnosi się do drugiej wersji projektu informacji o zawodzie i uwzględnia opinie wyrażone podczas spotkania i w arkuszach oceny poszczególnych ewaluatorów, które stanowią oddzielne opracowanie.

Program panelu ewaluacyjnego przygotowuje instytucja odpowiedzialna za sporządzanie informacji o zawodach, która również zabezpiecza stronę organizacyjną i techniczną spotkania.

Wiedza podstawowa

 1. Druga wersja projektu informacji o zawodzie zostaje poddana ocenie wartościującej podczas panelu ewaluacyjnego ekspertów, których powołuje zgodnie z zasadami rekrutacji (Element „Kto uczestniczy w przygotowaniu informacji o zawodzie?”) instytucja/podmiot odpowiedzialny za sporządzanie informacji o zawodach. Dla jednego zawodu będącego przedmiotem ewaluacji powołuje się 2 niezależnych ekspertów (ewaluatorów). W trakcie jednego spotkania panelowego powinno być ocenionych nie więcej niż 5 projektów informacji o zawodach (dotyczy projektu INFODORADCA+).
 2. W spotkaniu panelu ewaluacyjnego mogą uczestniczyć przedstawiciele zespołu eksperckiego przygotowującego informację o zawodzie celem udzielania ewentualnych wyjaśnień. W przypadku projektu INFODORADCA+ uczestnictwo eksperta metodologicznego zawodu/grupy zawodów jest obowiązkowe, gdyż pełni on funkcję sekretarza panelu. Funkcja ta sprowadza się do protokołowania przebiegu spotkania (w części dotyczącej danego zawodu) i sporządzenia we współpracy z moderatorem „Notatki ze spotkania panelu ewaluacyjnego drugiej wersji projektu informacji o zawodzie”.
 3. Spotkanie ewaluacyjne prowadzone jest przez moderatora, którym powinien być uprawniony przedstawiciel instytucji odpowiedzialnej za sporządzanie informacji o zawodach. W projekcie INFODORADCA+ role te pełnią eksperci ds. przygotowania informacji o zawodach lub inne osoby wyznaczone przez instytucję odpowiedzialną za sporządzanie informacji o zawodach (np. ekspert metodologiczny grupy zawodów, która nie jest przedmiotem oceny danego panelu ewaluacyjnego).
 4. Podczas panelu ewaluacyjnego należy posłużyć się techniką dyskusji panelowej ekspertów, z wykorzystaniem „Arkusza oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego drugiej wersji projektu informacji o zawodzie”. Arkusz ten (w wersji elektronicznej i papierowej) eksperci panelu przygotowują przed spotkaniem.
 5. Organizator spotkania panelowego może zapewnić możliwość nagrywania (audio) dyskusji panelowej w celu wsparcia procesu sporządzenia notatki.
 6. Spotkanie panelu ewaluacyjnego może być organizowane w formie stacjonarnej, na odległość lub mieszanej. W przypadku gdy ewaluator uczestniczy w spotkaniu panelu w trybie „na odległość”, powinien wcześniej przesłać do organizatorów spotkania wypełniony arkusz oceny drugiej wersji projektu informacji o zawodzie.
 7. Zespół ekspercki opracowuje trzecią wersję projektu informacji o zawodzie zgodnie z wnioskami i rekomendacjami zawartymi w notatce ze spotkania panelu ewaluacyjnego drugiej wersji projektu informacji o zawodzie.

Warto pamiętać
 • Opinie recenzentów są nie tylko analizowane przez zespół ekspercki, ale również brane pod uwagę podczas drugiej walidacji wewnętrznej informacji o zawodzie.
 • Ewaluacja informacji o zawodzie (wersja druga projektu) ma na celu doskonalenie jej jakości i przygotowanie przez zespół ekspercki trzeciej wersji projektu.
 • Organizatorem spotkania panelu ewaluacyjnego jest instytucja odpowiedzialna za sporządzanie informacji o zawodach. Wyznacza ona moderatora, który prowadzi spotkanie ewaluacyjne i przygotowuje notatkę z tego spotkania wraz z wnioskami i rekomendacjami dla trzeciej wersji projektu informacji o zawodzie.
 • Ocena informacji o zawodzie sporządzana jest przez ewaluatora na formularzu „Arkusz oceny drugiej wersji projektu informacji o zawodzie”, z którym powinien się zapoznać i przenalizować przed jego wypełnieniem.
 • Dla każdej informacji o zawodzie przygotowywane są dwa „Arkusze oceny projektu informacji o zawodzie” przez dwóch niezależnych ewaluatorów z różnych środowisk partnerów społecznych.
 • Spotkanie panelu ewaluacyjnego może być organizowane w formie stacjonarnej, na odległość lub mieszanej. Warunki techniczne dla sprawnego przebiegu każdej z form zapewnia instytucja odpowiedzialna za sporządzenie informacji o zawodach.