Przygotowanie ankiety badawczej i przeprowadzenie badań z udziałem przedstawicieli zawodu

Przygotowanie ankiety badawczej

Ten zakres prac odnosi się do zawodów grupy A i C w projekcie INFODORADCA+ (Lista 1000 zawodów). Będzie dotyczył również innych zawodów wykraczających poza tę listę, ale umieszczonych w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy.

 1. Zespół ekspercki weryfikuje wstępny projekt informacji o zawodzie zgodnie z zaleceniami zawartymi w Notatce nr 1 z walidacji wewnętrznej wstępnego projektu informacji o zawodzie.
 2. Zweryfikowany wstępny projekt informacji o zawodzie jest załącznikiem do kwestionariusza ankiety badawczej, której wzór zawiera dokument Kwestionariusz ankiety badawczej wstępnego projektu informacji.

Przeprowadzenie badań ankietowych w przedsiębiorstwach (instytucjach/podmiotach)

 1. Zespoły eksperckie przeprowadzają badania ankietowe mające na celu weryfikację wstępnych projektów informacji o zawodach pośród osób wykonujących dany zawód oraz – jeśli to możliwe – ich przełożonych.
 2. Z uwagi na powyższe przyjęto w projekcie INFODORADCA+ następującą liczbę respondentów:
  1. minimum 4 przedstawicieli zawodów, pracujących w minimum dwóch przedsiębiorstwach/instytucjach – dotyczy to zawodów wymagających jedynie aktualizacji informacji (zawody grupy A na Liście 1000 zawodów),
  2. minimum 6 przedstawicieli zawodów, pracujących w minimum trzech przedsiębiorstwach/instytucjach – dotyczy to zawodów, dla których dotychczas nie opracowano informacji (zawody grupy C na Liście 1000 zawodów oraz zawody spoza tej listy, ale zamieszczone w KZiS).
  W przypadku zawodów, w których główną formą zatrudnienia jest samozatrudnienie, liczba przedstawicieli zawodów odnosi się wyłącznie do osób samozatrudnionych (brak kategorii „przełożony”). W razie trudności z pozyskaniem osoby pełniącej funkcję przełożonego danego pracownika należy uzyskać opinię innego pracownika w zawodzie, tak aby wymagana liczba respondentów w badaniu ankietowym była zgodna z powyższymi ustaleniami.
 3. Badania ankietowe są prowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety oraz technik pozyskiwania informacji:
  1. techniki wywiadu bezpośredniego z udziałem ankietera (przedstawiciela zespołu eksperckiego) − dotyczy respondentów, którzy będą mogli udzielać odpowiedzi w bezpośrednim kontakcie z ankieterem;
  2. techniki ankiety internetowej (kwestionariusz przesyłany elektronicznie) – dotyczy respondentów, którzy nie mogą spotkać się bezpośrednio z ankieterem, ale mają łatwy dostęp do komputera i Internetu.
Last modified: Tuesday, 26 November 2019, 12:08 PM