Przygotowanie raportu z badań wstępnego projektu informacji o zawodzie

Raport z badania ankietowego wstępnego projektu informacji o zawodzie

Zespół ekspercki sporządza „Raport z badania ankietowego wstępnego projektu informacji o zawodzie”. Załącznikami do tego raportu są wypełnione anonimowo przez respondentów kwestionariusze ankiet.

Uzyskane wyniki badania opinii przedstawicieli zawodu poddane zostają analizie przez członków zespołu eksperckiego i są wykorzystane do modyfikacji informacji i przygotowania pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie, która będzie przedmiotem oceny zewnętrznej w formie recenzji i ewaluacji.

Last modified: Tuesday, 26 November 2019, 12:08 PM