3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu

3.5.Profil kompetencji kluczowych dla zawodu

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

  • Wykaz kompetencji kluczowych ujętych w profilu powiązany jest z „zamkniętą” listą 9 kompetencji opracowaną na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych – projekt PIAAC (OECD).
  • Profil kompetencji kluczowych przedstawiany jest w formie graficznej (wykres w edytorze MS WORD), pokazującej ważność danej kompetencji kluczowej dla zawodu.
  • Eksperci, posiłkując się definicją pojęcia „Kompetencje kluczowe”, szacują wagę danej kompetencji kluczowej w skali od 0 do 5, gdzie 5 oznacza „bardzo potrzebne przy wykonywaniu zawodu”.
  • Wykresu nie umieszczamy w postaci plików graficznych (obrazu). Szablon zawiera gotowy wykres, generowany na podstawie wprowadzonych danych.
  • Waga danej kompetencji kluczowej powinna być zweryfikowana w ramach badań w środowisku pracy (dotyczy to zwłaszcza zawodów, które wcześniej nie były opisywane w formie standardów kompetencji zawodowych).

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rysunek poniżej) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu doradca zawodowy.

o

Profil kompetencji kluczowych dla zawodu doradca zawodowy

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).