3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2:

3.3.Kompetencja zawodowa Kz2:

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

 • Analogiczne jak dla sekcji 3.2.

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

3.3.Kompetencja zawodowa Kz2: Przygotowywanie odpadów do powtórnego ich wykorzystania

Kompetencja zawodowa Kz2: Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6 Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w formach indywidualnych
WIEDZA – zna i rozumie: UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 • Zasady organizacji spotkań indywidualnych bezpośrednich lub na odległość z wykorzystaniem zróżnicowanych kanałów komunikacji;
 • Sposoby nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientem pozwalające na zbudowanie atmosfery otwartości i zaufania;
 • Metody zbierania i analizowania informacji dotyczących sytuacji społeczno-zawodowej klienta, w tym przebiegu edukacji, historii zatrudnienia, potrzeb, możliwości, oczekiwań i barier;
 • Środki, metody i narzędzia pracy do interpretowania i przedstawiania uzyskanych wyników;
 • Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego w zakresie prowadzenia poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w formach indywidualnych), warunki ich stosowania i interpretacji wyników,
 • Zasady pracy indywidualnej, w tym z osobami z grup o szczególnych potrzebach, wynikających z ich położenia społeczno-zawodowego (m.in. osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne, bezdomne);
 • Teoretyczne podstawy wykonywania zawodu, w tym teorie rozwoju zawodowego i koncepcje rozwoju człowieka w ujęciu biologicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym;
 • Teoretyczne podstawy psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii i innych nauk społecznych w perspektywie interdyscyplinarnego podejścia w poradnictwie zawodowym,
 • Zasady skutecznej komunikacji z klientem w trakcie prowadzenia poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w formach indywidualnych;
 • Metody motywowania klienta do aktywności własnej;
 • Zasady uwzględniania (w trakcie prowadzenia poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w formach indywidualnych) perspektywy międzykulturowości, równości, dostępności i innych aspektów będących wyznacznikiem podmiotowego podejścia;
 • Kryteria kontrolowania i sposoby doskonalenia jakości własnej pracy w zakresie prowadzenia poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w formach indywidualnych.
 • Planować przebieg spotkania indywidualnego bezpośredniego lub na odległość z wykorzystaniem zróżnicowanych kanałów komunikacji;
 • Nawiązywać i utrzymywać kontakt z klientem pozwalający na zbudowanie atmosfery otwartości i zaufania;
 • Zbierać i analizować informacje dotyczące sytuacji społeczno-zawodowej klienta, w tym przebiegu edukacji, historii zatrudnienia, potrzeb, możliwości, oczekiwań i barier;
 • Dobierać i stosować adekwatne środki, metody i narzędzia pracy, w tym wykorzystujące nowoczesne techniki informacyjne i komunikacyjne oraz zinterpretować i przedstawić uzyskane wyniki;
 • Obserwować, racjonalnie ocenić oraz wyjaśnić funkcjonowanie psychospołeczne klienta;
 • Przygotowywać we współpracy z klientem i przedstawić sposób rozwiązania problemu lub indywidualny projekt działań, w tym określić cele, zadania, czas ich realizacji i spodziewane efekty;
 • Podsumowywać i wyciągać wnioski oraz przedstawiać je klientowi;
 • Stosować różne metody działania ze względu na specyficzne potrzeby klienta, wynikające z jego położenia społeczno-zawodowego (m.in. niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, bezdomność);
 • Przekładać podejście teoretyczne na wypracowanie trafnych i skutecznych sposobów postępowania w konkretnej sytuacji;
 • Skutecznie komunikować się z klientem z uwzględnieniem specyfiki kontaktu bezpośredniego lub na odległość;
 • Motywować klienta do aktywności własnej w trakcie prowadzenia poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w formach indywidualnych;
 • Uwzględniać nieustanną zmienność warunków i otoczenia oraz perspektywę międzykulturowości, równości, dostępności i inne aspekty wyznaczające podmiotowe podejście w trakcie prowadzenia poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w formach indywidualnych;
 • Kontrolować i doskonalić jakość własnej pracy w zakresie prowadzenia poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w formach indywidualnych, poprzez pozyskanie informacji zwrotnej z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych.

Z7 Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w formach grupowych
WIEDZA – zna i rozumie: UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 • Metody, techniki i narzędzia służące badaniu potrzeb szkoleniowych;
 • Metody przygotowywania materiałów szkoleniowych, w tym multimedialnych do pracy z osobami dorosłymi;
 • Sposoby nawiązywania i utrzymywania kontaktu z grupą;
 • Teoretyczne podstawy i przebieg procesu grupowego, radzenia sobie z trudnymi sytuacji w trakcie zajęć z osobami dorosłymi;
 • Metody prowadzenia zajęć grupowych, w tym metody aktywizujące grupę;
 • Skuteczne sposoby prezentacji treści szkoleniowych z uwzględnieniem potrzeb osób dorosłych, w tym osób z grup o szczególnych potrzebach, wynikających z ich położenia społeczno-zawodowego m.in. osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne, bezdomne;
 • Zasady obsługi sprzętu, wyposażenia multimedialnego i innych pomocy dydaktycznych wspomagających przeprowadzenie prezentacji;
 • Metody i narzędzia służące ocenie jakości pracy własnej i ewaluacji przeprowadzonych zajęć;
 • Zasady uwzględniania w treściach kształcenia perspektywy międzykulturowości, równości, dostępności i innych aspektów będących wyznacznikiem podmiotowego podejścia.
 • Planować i organizować zajęcia grupowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb grupy;
 • Przygotowywać materiały szkoleniowe, w tym multimedialne lub stworzyć autorskie, adekwatne do potrzeb;
 • Nawiązywać i utrzymywać kontakt z grupą;
 • Rozpoznawać potrzeby grupy i elastycznie dopasować zakres i sposób prowadzenia zajęć do specyfiki grupy;
 • Kontrolować i identyfikować etapy procesu grupowego oraz skutecznie reagować w sytuacjach trudnych, w tym przełamywać opór i rozwiązywać sytuacje konfliktowe w grupie;
 • Wybierać i stosować zróżnicowane metody prowadzenia zajęć, adekwatne do zakresu tematycznego i specyfiki grupy, w tym wykorzystać metody aktywizujące grupę;
 • Przekazywać treści z określonego zakresu tematycznego w sposób jasny i klarowny oraz dostosowany do specyficznych potrzeb i możliwości odbiorców;
 • Stosować sprzęt, wyposażenie multimedialne i inne służące prezentacji;
 • Podsumowywać przebieg zajęć i uzyskać informację zwrotną od grupy, stanowiącą m.in. podstawę kontrolowania jakości pracy własnej;
 • Uwzględniać perspektywę międzykulturowości, równości, dostępności i inne aspekty wyznaczające podmiotowe podejście.

Z8 Opracowywanie diagnozy potencjału zawodowego i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych
WIEDZA – zna i rozumie: UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 • Teoretyczne podstawy diagnozowania uwzględniające interdyscyplinarne podejście łączące wiedzę m.in. z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii;
 • Zasady wykonywania diagnozy potencjału zawodowego i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych;
 • Zasady i sposoby opracowywania, analizowania oraz interpretowania wyników diagnoz potencjału zawodowego i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych;
 • Sposoby zbierania i analizowania dodatkowych informacji na temat sytuacji społecznej i zatrudnieniowej klienta;
 • Zasady ustalania związków przyczynowo- -skutkowych lub współwystępowania oraz wyciągania wniosków i formułowania opinii;
 • Zasady redagowania opisu z użyciem jasnego, klarownego i poprawnego języka oraz przy zachowaniu poprawności merytorycznej i metodycznej;
 • Zasady uwzględniania w trakcie opracowywania diagnoz potencjału zawodowego i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych perspektywy międzykulturowości, równości, dostępności i innych aspektów będących wyznacznikiem podmiotowego podejścia;
 • Kryteria kontrolowania i sposoby doskonalenia jakości własnej pracy w zakresie opracowywania diagnoz potencjału zawodowego i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych;
 • Zasady etyczne i inne uwarunkowania prowadzenia działań diagnostycznych.
 • Analizować dostępne narzędzia badawcze pod kątem ich przydatności do opracowywania diagnozy potencjału zawodowego i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych;
 • Dobierać odpowiednie lub skonstruować narzędzia diagnostyczne adekwatne do potrzeb w zakresie opracowywania diagnozy potencjału zawodowego i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych;
 • Stosować odpowiednie metody i narzędzia diagnostyczne, w tym testowe i/lub inne sposoby zbierania informacji niezbędne do opracowywania diagnoz potencjału zawodowego i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych;
 • Opracowywać, analizować i interpretować uzyskane wyniki diagnoz potencjału zawodowego i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych;
 • Zbierać i analizować dodatkowe informacje warunkujące sytuację społeczną i zatrudnieniową klienta;
 • Integrować różne zasoby i źródła informacji o sytuacji społecznej i zawodowej klienta oraz wyciągać wnioski;
 • Przygotowywać opis z użyciem jasnego, klarownego i poprawnego języka, przy zachowaniu poprawności merytorycznej i metodycznej;
 • Uwzględniać perspektywę międzykulturowości, równości, dostępności i inne aspekty wyznaczające podmiotowe podejście w trakcie opracowywania diagnoz potencjału zawodowego i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych;
 • Kontrolować i doskonalić jakość własnej pracy w zakresie opracowywania diagnoz potencjału zawodowego i potrzeb szkoleniowych osób dorosłych poprzez pozyskanie informacji zwrotnej z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych;
 • Stosować zasady etyczne i inne uwarunkowania prowadzenia działań diagnostycznych.

Z9 Gromadzenie, opracowywanie, aktualizowanie i udostępnianie osobom dorosłym informacji zawodowych, edukacyjnych oraz dotyczących rynku pracy, kształcenia ustawicznego i potwierdzania kwalifikacji
WIEDZA – zna i rozumie: UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 • Sposoby pozyskiwania, analizowania i przygotowywania, w tym integrowania informacji edukacyjnych, zawodowych i o rynku pracy pochodzących z różnych źródeł, w formach drukowanych i elektronicznych;
 • Źródła informacji edukacyjnej i zawodowej, zasady aktualizacji i cykliczność zmian w zasobach informacyjnych;
 • Mechanizmy społeczno-gospodarcze oraz instytucje i podmioty funkcjonujące w obszarze rynku pracy i edukacji;
 • Metody rozpoznawania potrzeb w zakresie korzystania z zasobów informacyjnych;
 • Sposoby selekcjonowania i dobierania informacji edukacyjnych, zawodowych i o rynku pracy adekwatnie do potrzeb;
 • Metody prezentowania informacji edukacyjnych i zawodowych podczas spotkań indywidualnych i zajęć grupowych;
 • Zasady przechowywania, katalogowania i udostępniania zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych do samodzielnego użytku klienta.
 • Pozyskiwać, analizować i przygotowywać, w tym integrować informacje edukacyjne, zawodowe i o rynku pracy z różnych źródeł, w formach drukowanych i elektronicznych;
 • Monitorować rynek edukacji i pracy pod kątem zmian i aktualizować zasoby informacyjne;
 • Rozpoznawać potrzeby w zakresie korzystania z zasobów informacyjnych;
 • Selekcjonować i dobierać informacje edukacyjne, zawodowe i o rynku pracy adekwatnie do potrzeb;
 • Przekazywać i wyjaśniać informacje edukacyjne i zawodowe podczas spotkań indywidualnych, w tym w formach drukowanych i elektronicznych;
 • Prezentować informacje edukacyjne i zawodowe podczas spotkań grupowych, wykorzystując prezentacje i inne narzędzia multimedialne;
 • Przechowywać, katalogować i udostępniać zasoby informacji edukacyjnej i zawodowej do samodzielnego użytku klienta.

Z10Udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych lub przy przeprowadzaniu procesów restrukturyzacji zatrudnienia
WIEDZA – zna i rozumie: UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 • Metody identyfikowania potrzeb pracodawcy w zakresie rekrutacji kandydatów na stanowiska wymagające specyficznych predyspozycji psychofizycznych;
 • Metody selekcjonowania informacji zawartych w aplikacjach kandydatów pod kątem określonych kryteriów i wytycznych;
 • Metody i narzędzia diagnostyczne stosowane w poradnictwie zawodowym do trafnego wyboru kandydatów o określonych predyspozycjach psychofizycznych;
 • Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, w tym teorie rozwoju zawodowego i zainteresowań zawodowych;
 • Metody selekcji kandydatów spełniających wymagania pracodawców w zakresie posiadania specyficznych predyspozycji psychofizycznych;
 • Zasady redagowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych uwzględniających specyfikę procesu restrukturyzacji i programu outplacementowego26;
 • Metody, techniki i narzędzia określania potrzeb szkoleniowych i zakresu porad indywidualnych;
 • Zasady pracy indywidualnej w obszarze poradnictwa zawodowego, w tym z klientem w sytuacji kryzysu życiowego;
 • Mechanizmy biologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe funkcjonowania społecznego i zawodowego, w tym szczególnie w sytuacjach kryzysu życiowego;
 • Metody przygotowania do aktywnego poruszania się po rynku pracy w formach indywidualnych i grupowych dla pracowników tracących zatrudnienie.
 • Identyfikować potrzeby pracodawcy w zakresie rekrutacji kandydatów na stanowiska wymagające specyficznych predyspozycji psychofizycznych;
 • Selekcjonować informacje zawarte w aplikacjach kandydatów pod kątem określonych kryteriów i wytycznych;
 • Dobierać i stosować metody i narzędzia diagnostyczne adekwatne do trafnego wyboru kandydatów o określonych predyspozycjach psychofizycznych oraz interpretować uzyskane wyniki;
 • Wskazywać kandydatów spełniających wymagania pracodawców w zakresie posiadania specyficznych predyspozycji psychofizycznych;
 • Przygotowywać materiały szkoleniowe i informacyjne uwzględniające specyfikę procesu restrukturyzacji i programu outplacementowego;
 • Przeprowadzać indywidualną diagnozę potrzeb i możliwości związanych z przekwalifikowaniem pracowników tracących zatrudnienie, korzystając z odpowiednich metod i narzędzi diagnostycznych;
 • Prowadzić przygotowanie do aktywnego poruszania się po rynku pracy w formach indywidualnych i grupowych dla pracowników tracących zatrudnienie.