2. OPIS ZAWODU

2.7. Zawody pokrewne

2.7.Zawody pokrewne

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

  • Umieszczony na liście zawód pokrewny powinien być powiązany branżowo lub rodzajem działalności z opisywanym zawodem.
  • W przygotowanym wzorcu tabeli (patrz przykład poniżej) należy wpisać nazwy zawodów pokrewnych (wraz z kodami), wybierając je z Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000622/O/D20170622.pdf
  • Na liście zawodów pokrewnych należy uwzględnić zawody z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w KZiS, w której występuje dany zawód – jak w przykładzie poniżej) lub zawody z innych grup elementarnych, jeśli zespół ekspercki uzna to za celowe (np. Rzeźbiarz w drewnie 731705 i Artysta rzeźbiarz 265104). Kolejność zawodów pokrewnych na liście jest ułożona wg numerów kodów zawodów (w układzie rosnącym, od niższego do najwyższego).
  • Jeśli zawodem pokrewnym jest zawód szkolnictwa zawodowego to dodajemy, na końcu jego nazwy, indeks górny – duża literą „S”.

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

Osoba zatrudniona w zawodzie doradca zawodowy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kod zawodu
Analityk pracy 242301
Doradca EURES 242302
Doradca personalny 242303
Konsultant do spraw kariery 242305
Specjalista do spraw kadr 242307
Specjalista do spraw rekrutacji pracowników 242309
Specjalista do spraw zarządzania talentami 242311
Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników 242313