1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący

1.4.Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

 • Notka metodologiczna jest zwięzłą informacją na temat podstawowych źródeł danych, z których korzystał zespół ekspercki, tworząc informację o zawodzie, z odniesieniem do prowadzonych w projekcie badań terenowych (trzeci punktor w przykładzie, gdzie wpisujemy miesiąc i rok prowadzonych badań), oraz ewentualnie innych zakończonych projektów powiązanych bezpośrednio z danym zawodem, z których korzystali eksperci. Ponadto:
  • W tej części nie podajemy źródeł, na które się powołujemy w punkcie 6 opisu.
  • Jeśli z danym zawodem nie są powiązane żadne projekty, wówczas dla pierwszego „punktora” w „Notce metodologicznej” należy zastosować zapis:
   Informację o zawodzie opracowano na podstawie:
   • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych.
 • W części dotyczącej autorów i ekspertów opiniujących daną informację o zawodzie występują: zespół ekspercki, zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie, recenzenci oraz członkowie panelu ewaluacyjnego. W opisie podane są imiona i nazwiska osób uczestniczących w przygotowaniu informacji o zawodzie oraz nazwa ich miejsca pracy (jeśli jest powiązana z opisywanym zawodem/grupą zawodów) oraz miejscowość. W innym przypadku stosujemy zapis „Ekspert niezależny” i miejscowość właściwą dla zamieszkania eksperta. Zalecana jest kolejność alfabetyczna w obrębie każdej grupy ekspertów.
 • Konieczne jest podawanie pełnych (oficjalnych) nazw reprezentowanych instytucji, w sposób jednolity – jeśli nazwa danej instytucji pojawia się kilkakrotnie, zapis zawsze musi być jednakowy.
 • W opisie sekcji (na końcu) należy podać właściwy rok, w zależności od tego, w którym roku informacja o zawodzie została przygotowana lub dokonana została aktualizacja opisu istniejącego.
 • W tej części występuje obligatoryjna dla wszystkich zawodów ramka „WAŻNE:”, której treść musi być zgodna z przykładem poniżej.

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projektach:
  • „Budowa standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce”, European Training Foundation, The Task Force for Training and Human Resources (BKKK) 2001 Poland,
  • PHARE „Publiczne Służby Zatrudnienia – doskonalenie kwalifikacji PSZ w celu wdrażania Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz uczestnictwa w systemie EURES”, Zadanie 2.1: Opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych dla specjalności zawodowych występujących w PSZ, 2005,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych (w projekcie INFODORADCA+ prowadzone w październiku 2018 r.),
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Katarzyna Karczmarczyk-Tokarska – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Warszawa.
 • Monika Mazur-Mitrowska – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Wydział w Radomiu, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Anna Kicior – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Radomiu, Radom.
 • Izabela Pyszkowska – Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Elbląg.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Wojciech Jan Jabłoński – Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Mirosław Górczyński – Forum Związków Zawodowych, Branża Nauki i Oświaty, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym, który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.