Recenzowanie projektu informacji o zawodzie

Recenzja nr 2 pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie

ANEKS 5

Dokumentacja procesu recenzowania pierwszej wersji
projektu informacji o zawodzieFORMULARZ RECENZJI

pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie


Doradca zawodowy 242304

Nazwa zawodu i kod

Metryczka recenzji

Wykonawca recenzji

(Imię i nazwisko, stopnie, tytuły naukowe/zawodowe)

Anna Kicior

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce pracy recenzenta

(nazwa instytucji, miejscowość)

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedmiot recenzji

(Dokument przekazany w pliku PDF przez Zamawiającego)

Pierwsza wersja projektu informacji o zawodzie: Doradca zawodowy 242304 (nazwa i kod zawodu)
Zamawiający recenzję Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom

Osoba do kontaktu z recenzentem w imieniu Zmawiającego

(imię i nazwisko)

dr Mirosław Żurek
miroslaw.zurek@itee.radom.pl

SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA RECENZJI

  1. Wykonawca recenzji zapoznaje się przed jej opracowaniem z publikacją pn. „Podręcznik. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” (jest ona dostępna pod adresem: http://www.infodoradca.edu.pl/produkty.php).
  2. Wykonawca recenzji zapoznaje się i analizuje dołączoną do formularza recenzji pierwszą wersją projektu informacji o zawodzie przekazaną w pliku PDF przez Zamawiającego.
  3. Wykonawca recenzji po przeprowadzonej analizie pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie (zgodnie z pkt. 2 ) wypełnia formularz recenzji, który składa się z dwóch części:A. Uwagi do pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie.B. Inne uwagi.
  4. W formularzu recenzji należy dokonać oceny określonego elementu opisu przez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kolumnie: TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ i zamieszczenie odpowiedniego komentarza w wierszu „Uwagi” oraz w miejscu „Inne komentarze” (część A) oraz „Dodatkowe komentarze” (część B).

WAŻNE:
  • W obydwu częściach formularza nie należy pozostawiać oceny negatywnej „NIE” bez komentarza.
  • Zespół ekspercki, który opracował wersję pierwszą projektu informacji o zawodzie ma prawo nie zgodzić się ze stanowiskiem Wykonawcy recenzji. Jeśli taki przypadek ma miejsce wówczas lider zespołu eksperckiego (ekspert metodologiczny) w imieniu zespołu przygotuje odrębny dokument „Odpowiedź zespołu eksperckiego na uwagi recenzentów projektu informacji o zawodzie”, w którym uzasadnia swoje stanowisko. Wykonawca recenzji nie musi się do tego dokumentu ustosunkowywać.

FORMULARZ RECENZJI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A Uwagi do pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie TAK NIE Trudno
powiedzieć

1 Dane identyfikacyjne zawodu
1.1 Czy właściwie podano nazwę i kod zawodu według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy? x
Uwagi:
1.2 Czy poprawnie podano nazwy zwyczajowe zawodu? x
Uwagi:
1.3 Czy zawód właściwie usytuowano w klasyfikacjach: ISCO, PKD? x
Uwagi:
1.4 Czy informacje w Notce metodologicznej zostały przedstawione prawidłowo? x
Uwagi:
2 Opis zawodu
2.1 Czy synteza zawodu odzwierciedla jego istotę i jest wyczerpująca? x
Uwagi:
2.2 Czy opis pracy i sposobu jej wykonywania jest prawidłowy i wyczerpujący? x
Uwagi:
2.3 Czy środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy) opisano poprawnie? x
Uwagi:

Proponuję modyfikację stylistyczną zdania: "Ze względu na specyfikę kontaktu doradca zawodowy – klient wymaganiem koniecznym jest zapewnienie warunków, gwarantujących poufność oraz możliwość prowadzenia nieskrępowanej i niezakłóconej rozmowy".

Ze względu na specyfikę kontaktu doradca zawodowy – klient wymogiem koniecznym jest zapewnienie warunków, gwarantujących poufność oraz możliwość prowadzenia nieskrępowanej i niezakłóconej rozmowy


Proponuję modyfikację stylistyczną zdania:
- "drukarkę, skaner, ksero i inne urządzenia wielofunkcyjne,"
- "drukarkę, skaner, ksero i inne urządzenia biurowe,"

Można tu również rozważyć, czy nie wymienić w odrębnym punkcie wykorzystywane urządzenia biurowe np. bindownicę, laminarkę, gilotynę, niszczarkę itp.


Poprawić literówkę:
"Ważnym obszarem jest współpraca z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in.: pracodawcy i przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i inne podmioty z obszaru edukacji, agencje pracy, a także współpraca międzynarodowa, który służy wymianie doświadczeń i adaptowaniu oraz rozwijaniu nowych form działań."

Ważnym obszarem jest współpraca z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in.: pracodawcy i przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i inne podmioty z obszaru edukacji, agencje pracy, a także współpraca międzynarodowa, która służy wymianie doświadczeń i adaptowaniu oraz rozwijaniu nowych form działań.


Poprawić literówkę:
- "obciążenia fizyczne narządu mowy, wynikające z niewłaściwego operowania głosem lub przeciążenia stron głosowych"

- obciążenia fizyczne narządu mowy, wynikające z niewłaściwego operowania głosem lub przeciążenia strun głosowych

2.4 Czy wymagania psychofizyczne i zdrowotne sformułowano prawidłowo i wyczerpująco? x
Uwagi:

Proponuję w kategorii sprawności i zdolności
usunąć - spostrzegawczość, ponieważ wymieniona jest już wyżej w kategorii sprawności sensomotorycznych

2.5 Czy wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie sformułowano poprawnie? x
Uwagi:

Proponuję modyfikację stylistyczną zdania:
- posiadanie certyfikatu potwierdzającego swobodne wyrażania się w mowie i w piśmie w języku angielskim (rekomendowany poziom – B2)
- posiadanie certyfikatu potwierdzającego swobodne wyrażanie się w mowie i w piśmie w języku angielskim (rekomendowany poziom – B2)

2.6 Czy możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji opisano prawidłowo i wyczerpująco? x
Uwagi:
2.7 Czy zawody pokrewne wymieniono prawidłowo? x
Uwagi:
3 Zadania zawodowe i wymagane kompetencje
3.1 Czy prawidłowo wydzielono i nazwano zadania zawodowe? x
Uwagi:
3.2 Czy właściwie nazwano kompetencję zawodową Kz1 oraz prawidłowo przypisano do niej zadania zawodowe oraz nazwano zbiory wiedzy i umiejętności? x
Uwagi:
3.3 Czy właściwie nazwano kompetencję zawodową Kz2 oraz prawidłowo przypisano do niej zadania zawodowe oraz nazwano zbiory wiedzy i umiejętności? x
Uwagi:
3.4 Czy właściwie nazwano kompetencję zawodową Kzn oraz prawidłowo przypisano do niej zadania zawodowe oraz nazwano zbiory wiedzy i umiejętności? x
Uwagi:
3.5 Czy właściwie i wyczerpująco sformułowano nazwy kompetencji społecznych dla zawodu? x
Uwagi:
3.6 Czy właściwie określono profil kompetencji kluczowych dla zawodu? x
Uwagi:
3.7 Czy właściwie określono powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramie Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji? x
Uwagi:
4 Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego
4.1 Czy właściwie i wystarczająco określono możliwości podjęcia pracy w zawodzie? x
Uwagi:

Poprawić nazwę:

- Publicznych Służbach Zatrudnienia25, w tym w Powiatowym Urzędzie Pracy21 lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy34 (Centrum Informacji i Planowania Kariery)
- Publicznych Służbach Zatrudnienia25, w tym w Powiatowym Urzędzie Pracy21 lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy34 (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej)

4.2 Czy poprawnie zdefiniowano instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu? x
Uwagi:

Poprawić literówkę:

Szkolenie doradców zawodowych odbywa się także podczas konferencji i seminariów oraz poprzez współpracę międzynarodową, w tym wizyty studyjne33 i działania typy job shadowing11.

Szkolenie doradców zawodowych odbywa się także podczas konferencji i seminariów oraz poprzez współpracę międzynarodową, w tym wizyty studyjne33 i działania typu job shadowing11.


Proponuję modyfikację stylistyczną zdania:
- "sytuacji na międzynarodowych, krajowym, regionalnym i lokalnym rynku pracy,"
- sytuacji na międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym rynku pracy,


Proponuję modyfikację zdania:
- rozwiązań prawnych regulujących dotyczących pracę doradcy zawodowego. ??

4.3 Czy właściwie określono zarobki osób wykonujących zawód/grupę zawodów? x
Uwagi:
4.4 Czy właściwie i wystarczająco określono możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie? x
Uwagi:
5 Czy prawidłowo sformułowano odniesienie do Europejskiej klasyfikacji umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO)? x
Uwagi:
6 Czy poprawnie i wyczerpująco podano źródła dodatkowych informacji o zawodzie w podziale na: podstawowe Regulacje prawne, Literatura branżowa, Zasoby internatowe? x
Uwagi:
7 Czy definicje przyjęte w słowniku branżowym są wyczerpujące i zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy opisu informacji zawodzie oraz czy ich numeracja jest zgodna z numeracją zawartą w tekście popisu (indeksy górne przypisane do definiowalnych pojęć? x
Uwagi:Inne komentarze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Inne uwagi TAK NIE Trudno
powiedzieć

1 Czy język informacji o zawodzie jest zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców i zgodny z aktualnym stanem wiedzy? x
Uwagi:
2 Czy treść opisu informacji o zawodzie odzwierciedla potrzeby informacyjne pracodawców? x
Uwagi:
3 Czy treść opisu informacji o zawodzie odzwierciedla potrzeby informacyjne osób bezrobotnych i poszukujących pracy? x
Uwagi:
4 Czy treść opisu informacji o zawodzie odzwierciedla potrzeby Instytucji Rynku Pracy (tj.: Publicznych Służb Zatrudnienia, OHP, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, instytucji dialogu społecznego, instytucji partnerstwa lokalnego) x
Uwagi:
5 Czy treść opisu informacji o zawodzie odzwierciedla potrzeby informacyjne uczącej się młodzieży oraz osób dorosłych? x
Uwagi:

Dodatkowe komentarze:

Opis informacji o zawodzie Doradca zawodowy cechuje wysoki poziom merytoryczny, materiał jest spójny i kompletny. Język opisu jest przystępny, a przedstawione treści są wyczerpujące i zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy.

Recenzję opracował: Anna Kicior (czytelny podpis)

Miejsce i data: Radom, 08.11.2018r.