7. SŁOWNIK POJĘĆ

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)

7.2.Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

  • „Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)” przygotowuje zespół ekspercki poprzez wskazanie określonego pojęcia, które nie jest powszechnie znane, bezpośrednio w poszczególnych zbiorach informacji.
  • Nie definiujemy pojęć powszechnie znanych, które nie mają charakteru branżowego. Definicje powinny być czytelne i w krótkiej formie wyjaśniającej.
  • Wybrane pojęcie należy podkreślić i przypisać mu kolejny numer w formie indeksu górnego (odnośnik). Wybrane do słownika branżowego pojęcie oznaczamy tylko raz, pomimo, że w różnych sekcjach to pojęcie może występować wielokrotnie.
  • Wszystkie wybrane pojęcia branżowe są zamieszczane w tabeli w układzie alfabetycznym. Eksperci bezwzględnie muszą przeprowadzić weryfikację odnośników, tzn. to, co w tekście opisu zostało oznaczone numerem indeksu górnego i to, co jest zawarte w słowniku branżowym, musi się zgadzać.
  • Zespół ekspercki formułuje syntetyczną (powszechnie zrozumiałą) definicję dla danego pojęcia lub przytacza definicję przyjętą w środowisku branżowym. Robi to na podstawie analizy różnych źródeł informacji takich jak: regulacje prawne, branżowe źródła internetowe oraz literatura fachowa, które wskazujemy w odpowiedniej kolumnie tabeli („Źródło”). W przypadku aktu prawnego należy podać link do niego w bazie ISAP, gdzie jest do pobrania plik PDF, a w przypadku wskazania jako źródło literatury fachowej należy ją również zmieścić w pkt 6 w podsekcji literatura branżowa.
  • Docelowo wyodrębnione dla zawodu definicje/wyjaśnienia pojęć branżowych będą możliwe do odczytania w trakcie przeglądania informacji o zawodzie w bazie danych na Wortalu PSZ (http://psz.praca.gov.pl).

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

Lp. Nazwa pojęcia Definicja Źródło
1 Agencja pośrednictwa pracy Agencja zatrudnienia, biuro pośrednictwa pracy zajmuje się: pośrednictwem pracy na terenie kraju lub za granicą u pracodawców zagranicznych lub obywateli polskich. Agencje te pomagają poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu pracowników z odpowiadającymi im kwalifikacjami. Z reguły agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać opłat za poszukiwanie pracy, wyjątkiem są jednak zawody związane z rozrywką, jak np. modele, aktorzy. https://mfiles.pl/pl/index.php/Agencja_po%C5%9Brednictwa_pracy
[dostęp: 31.10.2018]
2 Agencja pracy tymczasowej Zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony, a współpracująca z nią firma przyjmuje jedynie rolę pracodawcy użytkownika wyznaczającego pracownikowi zadania i kontrolującego ich wykonanie. https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2520-agencja-pracy-tymczasowej
[dostęp: 31.10.2018]
3 Akademickie Biuro Karier Jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy między innymi:

a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

http://www.klon.org.pl/x/545394
[dostęp: 31.10.2018]
4 Centrum Integracji Społecznej (CIS) Instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. Celem działalności CIS jest reintegracja społeczno-zawodowa. (…) CIS adresuje swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy czym grupa tych osób nie jest ściśle określona w przepisach. CIS nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która CIS utworzyła. CIS mogą utworzyć: starosta, wójt, prezydent albo burmistrz miasta lub organizacja pozarządowa. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672527
[dostęp: 31.10.2018]
5 Choroby o podłożu psychosomatycznym Choroba somatyczna, w której powstaniu główną rolę odgrywają czynniki psychiczne. Choroba psychosomatyczna w psychologii to pojęcie odnoszące się do hipotez wyjaśniających powstawanie niektórych chorób, takich jak choroba wieńcowa, wrzodowa, nadciśnieniowa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, alergie i wiele innych. W powstawaniu wszystkich zaburzeń zdrowia, obok czynników biofizycznych biorą udział czynniki psychospołeczne. http://www.ochoroba.pl/3123-co-to-jest-choroba-psychosomatyczna
[dostęp: 31.10.2018]
6 Coaching Metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału, celem podnoszenia jakości życia. https://www.izbacoachingu.com/coaching/czym-jest-coaching
[dostęp: 31.10.2018]
7 Doradztwo personalne Usługi w zakresie rekrutacji, doboru i selekcji personelu, usługi w zakresie wypożyczania personelu (outplacement), usługi outsourcingu kadrowego, usługi w zakresie planowania, projektowania i wdrażania systemów i procesów zarządzania zasobami ludzkimi, strategii kadrowej, zwiększania efektywności zasobów ludzkich, optymalizacji struktur kadrowych i systemów motywacyjnych. https://pl.glosbe.com/pl/pl/doradztwo%20personalne
[dostęp: 31.10.2018]
8 Doradztwo zawodowe Uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych. Dziurkowska A., Skoryna M., Załoga E.: Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania WSDZ dla szkoły podstawowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017, s. 14.
9 Działania w zakresie doradztwa zawodowego Ogół zaplanowanych i systematycznych działań podejmowanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę, których celem jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Działania te obejmują m.in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców i nauczycieli, współpracę z otoczeniem społeczno- -gospodarczym. Dziurkowska A., Skoryna M., Załoga E.: Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania WSDZ dla szkoły podstawowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017, s. 14.
10 Informacja edukacyjno- -zawodowa Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem i nabywaniem kwalifikacji; zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji. http://pppp.walbrzych.pl/pojecia-i-definicje-dotyczace-doradztwa-zawodowego
[dostęp: 31.10.2018]
11 Job shadowing Forma pobierania nauki i zbierania doświadczeń w zawodzie, polegająca na tym, że student lub stażysta przez cały dzień roboczy towarzyszy – jak cień – prowadzącemu go pracownikowi. http://www.jobfitter.pl/slownik-hr/job-shadowing
[dostęp: 31.10.2018]
12 Klub Integracji Społecznej (KIS) Jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/602882
[dostęp: 31.10.2018]
13 Metody aktywizujące Grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań. Angażują się emocjonalnie; są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno- motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywne, uczymy dzieci właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji. https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6435Itd.
[dostęp: 31.10.2018]
14 Narzędzia diagnostyczne Sposoby mające na celu: „rozpoznanie jakiegoś stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów, w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości”. Mogą mieć postać kwestionariuszy, testów czy aplikacji multimedialnych, gier interaktywnych, zawierających pytania, na podstawie których można generować wyniki, które interpretuje doradca zawodowy. Ziemski S.: Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973, s. 17
15 Ochotnicze Hufce Pracy Państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w przedziale wiekowym 15-24 lata. Ponadto, realizują zadania w zakresie kształcenia oraz wychowania ludzi młodych pozostających w trudnej sytuacji materialnej. http://psz.praca.gov.pl/faq/faq/-/asset_publisher/9MRQcZuqcWyF/content/921119-czym-zajmuja-sie-ochotnicze-hufce-pracy-ohp-/10240/pop_up?_ 101_INSTANCE_9MRQcZuqcWyF_viewMode=print
[dostęp: 31.10.2018]
16 Orientacja zawodowa Ogół działań o charakterze dydaktyczno-

-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–IV szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.

Dziurkowska A., Skoryna M., Załoga E.: Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania WSDZ dla szkoły podstawowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017, s. 14
17 Poradnia Pedagogiczno- -Psychologiczna Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a także prowadzi działania na rzecz wspierania rodziców i nauczycieli w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży. http://ppp.ostroleka.pl/?page_id=10
[dostęp: 31.10.2018]
18 Poradnictwo zawodowe Usługa rynku pracy, realizowana przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu. Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego. W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.. http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe
[dostęp: 31.10.2018]
19 Pośrednictwo pracy
Polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. http://pup.ostrowiec.ibip.pl/public/?id=67324
[dostęp: 31.10.2018]
20 Pośrednik pracy Zajmuje się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy telefonicznie lub przez bezpośrednie wizyty u pracodawców. Udziela informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia. Negocjuje warunki pracy dla przyszłych pracowników oraz udziela pomocy pracodawcom w ustaleniu tych warunków. Promuje usługi pośrednictwa pracy; rejestruje w bazie komputerowej dane o wolnych stanowiskach pracy i kandydatach poszukujących zatrudnienia. https://zielonalinia.gov.pl/upload/baza_zawodow/posrednik_pracy.doc
[dostęp: 31.10.2018]
21 Potencjał osobisty Możliwości jednostki m.in. w zakresie zdolności, umiejętności i cech psychofizycznych. Definicja opracowana przez zespół ekspercki
22 Powiatowy Urząd Pracy Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego, podlegająca starostom/prezydentom miast. Odpowiedzialny jest za opracowanie i realizowanie programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. http://imw.projekty.solveo.pl/bazy/katalog-kompetencji /instytucje-rynku-pracy/ publiczne-sluzby-zatrudnienia/ powiatowe-urzedy-pracy
[dostęp: 31.10.2018]
23 Predyspozycje psychofizyczne Cechy osobowościowe, cechy charakteru oraz sprawności niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań zawodowych. https://londynek.net/jobs/hr/Slownik+terminow+najczesciej+spotykanych+na+rynku+pracy+biuro,/jobs/hr/article-o? jdnews_id=2463639
[dostęp: 31.10.2018]
24 Predyspozycje zawodowe Jest to „zawodowe powołanie” każdego człowieka. Są to cechy człowieka, które pozwalają mu na wykonywanie określonej pracy, wybranego przez niego zawodu. Na predyspozycje zawodowe składają się osobiste zainteresowania człowieka oraz jego kompetencje. Dzięki określeniu swoich predyspozycji zawodowych można określić swoje realne cele w życiu zawodowym. http://www.instsani.pl/998/predyspozycje-zawodowe
[dostęp: 31.10.2018]
25 Preorientacja zawodowa Ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy. Dziurkowska A., Skoryna M., Załoga E.: Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania WSDZ dla szkoły podstawowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017, s. 14
26 Program outplacementowy Zwolnienia monitorowane – jest to program polegający na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Czasem nazywany jest systemem łagodnych zwolnień. Program ten umożliwia zanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca pracy. Outplacement służy również jako kompleksowy system wsparcia pracodawcy w przeprowadzaniu indywidualnych lub grupowych zwolnień pracowników. https://mfiles.pl/pl/index.php/Outplacement
[dostęp: 31.10.2018]
27 Publiczne Służby Zatrudnienia Organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. https://www.infor.pl/prawo/bezrobotny/instytucje-rynku-pracy/685351,Czym-sa-publiczne-sluzby-zatrudnienia.html
[dostęp: 31.10.2018]
28 Rekonwersja kadr Ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej. Pomocą tą obejmuje się również małżonków i dzieci żołnierzy, którzy zaginęli lub zginęli w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych ze służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy. http://czestochowa.wku.wp.mil.pl/pl/1100.html
[dostęp: 31.10.2018]
29 Rekrutacja (nabór) Pozyskiwanie przez przedsiębiorstwo zainteresowanych do pracy w takiej liczbie, by umożliwić przeprowadzenie w późniejszym etapie racjonalnej selekcji. Stanowi ona podstawę określenia planu personelu. https://mfiles.pl/pl/index.php/Rekrutacja
[dostęp: 31.10.2018]
30 Restrukturyzacja zatrudnienia Nowoczesne, radykalne, gruntowne zmiany dokonywane w przedsiębiorstwie, obejmujące istotne obszary aktywności gospodarczej, które mają na celu poprawę skuteczności i efektywności jego działania, struktury oraz zasad funkcjonowania. https://mfiles.pl/pl/index.php/Rodzaje_restrukturyzacji
[dostęp: 31.10.2018]
31 Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK) Funkcjonuje w placówkach systemu oświaty, gdzie uczniowie mogą skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, m.in. w zakresie świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy. Służy temu baza multimedialna i zgromadzona informacja o zawodach i rynku usług edukacyjnych. Na początku SzOK-i powstawały w ramach akcji Fundacji „Perspektywy”. W latach 2003-2005 SzOK-i tworzone były z grantów udzielonych na ten cel przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Definicja opracowana przez zespół ekspercki, na postawie: Wieczorek G.: Szkolny Ośrodek Kariery jako element wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego. Prace naukowe AJD. Pedagogika 17, 2008, s. 245– 255
32 Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa, SZPiK) Miejsce w szkole, w którym można skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego i zbadać swój potencjał zawodowy, przygotować plan rozwoju własnej kariery zawodowej i dalszej edukacji (…) SPInKa jest wyposażona w materiały informacyjne (…), narzędzia do badania predyspozycji zawodowych (…), scenariusze zajęć i materiały do pracy z uczniami (dla nauczycieli). https://www.zselek.pl/spinka/702-szkolny-punkt-informacji-i-kariery-spinka
[dostęp: 31.10.2018]
33 Technologie informacyjno- -komunikacyjne Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie TIK, z ang. Information and communication technologies (ICT), zwane zamiennie technologiami informacyjno- -telekomunikacyjnymi, technikami informacyjnymi lub teleinformatycznymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. http://konferencje.frse.org.pl/TIK/article/Definicje/lang:pl
[dostęp: 31.10.2018]
34 Testy psychologiczne Jest (procedurą, narzędziem, zbiorem), który umożliwia sformułowanie obiektywnej i trafnej diagnozy jednostki w zakresie, który jest przedmiotem badania. https://www.jobs.pl/poradniki/definicja-testow
[dostęp: 31.10.2018]
35 Testy zawodoznawcze Zbiór pytań lub zadań służący np. określeniu predyspozycji zawodowych, zdolności, zainteresowań w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Definicja opracowana przez zespół ekspercki
36 Warsztaty Terapii Zajęciowej Stanowią wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=10&print=1
[dostęp: 31.10.2018]
37 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) Celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez daną szkołę lub placówkę. Dziurkowska A., Skoryna M., Załoga E.: Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania WSDZ dla szkoły podstawowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017, s. 14
38 Wizyta studyjna Krótkie spotkanie (3-5 dniowe), w małej grupie (10-15 osób), specjalistów z różnych krajów europejskich, pracujących na co dzień w podobnych obszarach edukacji ogólnej lub kształcenia i doskonalenia zawodowego. https://www.frse.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/LLP_WS_05112010.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
39 Wojewódzki Urząd Pracy Jednostka organizacyjna samorządu województwa, podlegająca i działająca z ramienia Marszałka województwa. Odpowiedzialne są m.in. za określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy (m.in. poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz rynku pracy). http://imw.projekty.solveo.pl/bazy/katalog-kompetencji/instytucje-rynku-pracy/publiczne-sluzby-zatrudnienia/wojewodzkie-urzedy-pracy
[dostęp: 31.10.2018]
40 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego Zajęcia grupowe organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001675/O/D20181675.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
41 Zakład Aktywności Zawodowej Wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka tworzona w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,73,zaklady-aktywnosci-zawodowej
[dostęp: 31.10.2018]
42 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) Działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem siły roboczej działającej efektywnie. https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_zasobami_ludzkimi
[dostęp: 31.10.2018]
43 Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Instytucja orzekająca o niepełnosprawności. Są to: Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja, Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja; https://e-prawnik.pl/ artykuly/jak-orzeka-sie-o-niepelnosprawnosci.html
[dostęp: 31.10.2018]
44 Zespół wypalenia zawodowego Zjawisko spowodowane przez długotrwały stres związany z pracą, który przewyższa indywidualne możliwości radzenia sobie z nim. Charakterystyczne dla wypalenia są wyczerpanie fizyczne, emocjonalne i psychiczne, cynizm, deprecjacja swoich dokonań i możliwości związanych z wykonywaną pracą oraz obniżona efektywność. http://job-burnout.eu/definicja-wypalenie-zawodowe
[dostęp: 31.10.2018]