4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów

4.3.Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

 • Zespół ekspercki przygotowuje opis, po analizie wyselekcjonowanych źródeł informacji dotyczących zarobków, który zawiera aktualne informacje o zarobkach osób wykonujących określony zawód.
 • Zarobki osób powinny być wyłącznie syntezą informacji o zarobkach (podane w punktach), np. w formie przedziału (od−do lub wynagrodzenie najniższe, najczęściej stosowane, najwyższe). Nie jest wymagana drobiazgowa analiza, w szczególności statystyczna.
 • Jeśli w danym zawodzie wynagrodzenie jest zróżnicowane, to należy wymienić (w formie wypunktowania) od czego zależy?
 • Należy używać terminu wynagrodzenie (nie pensja) i zapisywać w postaci pełnej liczby bez spacji i kropek, jako wynagrodzenie brutto, np. wynagrodzenie brutto 3000 zł (nie trzeba zaznaczać, że chodzi o wynagrodzenie miesięczne). Dopuszcza się podawanie wynagrodzenia brutto średniego i/lub jako mediany wynagrodzeń brutto, przy czym należy to wyraźnie zaznaczyć.
 • Co do zasady nie piszemy o tzw. benefitach (pozapłacowe składniki wynagrodzenia), chyba że dana grupa zawodowa wyróżnia się pod tym względem i np. z uwagi na sytuację na rynku pracy tego rodzaju narzędzia są powszechnie stosowane (z zapisem w rodzaju „W zawodzie (…) powszechnie oferowane są pakiety usług medycznych oraz rekreacyjno-sportowych…).
 • W tej sekcji zamieszczona jest (wspólna dla wszystkich zawodów) informacja opatrzona tytułem WAŻNE, w której znajdują się linki do wybranych publicznych i niepublicznych źródeł danych, m.in. takich jak: wynagrodzenie w Polsce według danych GUS, polecane portale internetowe o zarobkach.

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie doradca zawodowy jest zróżnicowane. W lutym 2018 roku:

 • średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) wynosiło 2970 zł brutto,
 • co drugi doradca zawodowy otrzymywał wynagrodzenie na poziomie od 2410 zł do 3980 zł brutto,
 • 25% najgorzej wynagradzanych doradców zawodowych zarabiało poniżej 2410 zł brutto,
 • na zarobki powyżej 3980 zł brutto mogła liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych doradców zawodowych.

Wynagrodzenia doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach edukacyjnych podlegają ogólnym zasadom i regulacjom obowiązującym w obszarze edukacji.

Minimalne wynagrodzenie doradców zawodowych zatrudnionych w urzędach pracy reguluje ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Natomiast w przypadku doradców zawodowych zatrudnionych w OHP, wynagrodzenie regulowane jest rozporządzeniem w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

Wynagrodzenie doradców zawodowych zatrudnionych w projektach lub przy zleceniach komercyjnych najczęściej rozliczane jest poprzez stawki godzinowe, a jego wysokość uzależniona jest od liczby przeprowadzonych godzin zajęć grupowych czy poradnictwa indywidualnego.

Na poziom wynagrodzenia doradcy zawodowego mają wpływ m.in.

 • poziom wykształcenia,
 • posiadane doświadczenie zawodowe,
 • staż pracy,
 • lokalizacja instytucji zatrudniającej,
 • miejsce pracy.

WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy