LISTA KONTROLNA

Jak korzystać z LISTY KONTROLNEJ?

d. Lista kontrolna - 2. OPIS ZAWODU

d. Lista kontrolna - 2. OPIS ZAWODU

Element
IOZ
Kryteria/wymagania podlegające sprawdzeniu przez eksperta metodologicznego oraz wewnętrzny zespół walidacyjny Partnera Czy spełnione jest
kryterium?
TAK NIE ND
2. OPIS ZAWODU TAK NIE ND
2.1

29) Synteza zawodu – powinna zawierać 2-3 krótkie zdania, zapisane w sposób jasny dla czytelnika. Nie powtarzamy przy każdym zadaniu nazwy zawodu. TAK NIE ND
30) Synteza zawodu – dopuszczalne jest również jedno bardziej rozbudowane zdanie, ale również czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy

31) Synteza zawodu – nie może być dłuższa niż Opis pracy (w pkt. 2.2)

32) Treść syntezy zawodu nie może pojawić się w identycznej postaci w pkt. 2.2

33) Dopiero od tej sekcji zaczynamy wprowadzenie indeksów górnych przy definiowaniu pojęć branżowych. Dane pojęcie branżowe jest podkreślone z indeksem górnym (nr. definicji w słowniku w pkt. 7.2) tylko raz (jeśli się powtarza w tekście opisu) i w miejscu gdzie się po raz pierwszy pojawiło

2.2

34) Opis pracy – nie może być krótszy w objętości zapisu niż synteza zawodu (w zasadzie powinien być co najmniej o połowę dłuższy) TAK NIE ND
35) Opis pracy – nie może posiadać identycznych zapisów, jak zapisy w syntezie zawodu

36) Opis pracy – nie powinien być wyliczeniem (jak to jest z reguły w „Sposobach wykonywania pracy”), tylko opisem składającym się z prostych i czytelnych zadań. Nie powtarzamy przy każdym zadaniu nazwy zawodu

37) Opis pracy – przy dłuższych sekwencjach tekstu stosujemy odstępy (prześwity) pomiędzy akapitami.

38) Opis pracy – unikamy zapisów typu: „w swojej pracy…”, bez „swojej”, „wykonuje czynności…”. Jeśli jest zapis „wykonuje zadania zawodowe…” zastępujemy go: „wykonuje prace…”

39) Opis pracy – jeśli powołujemy w tekście się na regulacje prawne (dotyczy to pkt. 2, 3 i 4) nie podjemy pełnych nazw regulacji prawnych (są one w pkt. 6), tylko w konwencji skróconej: np.:
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych”, albo „…na podstawie ustawy Prawo energetyczne”


40) Opis pracy – zwłaszcza w tym punkcie, ale także w pozostałych częściach opisu, unikamy podawania tzw. prawd ogólnych – np. zapisy o „konieczności wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującym prawem” lub „konieczności przestrzegania zasad moralnych obowiązujących w społeczeństwie” i eksponowania tego w zielonych ramkach WAŻNE

41) Sposoby wykonywania pracy – nie może to być kopia nazw zadań zawodowca z pkt. 3.1, aczkolwiek cały opis tej sekcji (w formie wyliczenia) powinien być z nimi spójny

42) Sposoby wykonywania pracy – w ramce przezroczystej na końcu sekcji sprawdzamy poprawność numeracji kompetencji zawodowych zgodnie ze spisem treści. Jeśli jest to tyko jedna kompetencja zawodowa, zmienia się konwencja zapisu w ramce z liczby mnogiej na liczbę pojedynczą np. … oraz 3.2 Kompetencja zawodowa.

43) Sposoby wykonywania pracy – zdanie wprowadzające ma być jak w przykładach, np.
Praca zbrojarza polega m.in. na:

 • wykonywaniu działań związanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej do montażu,− przygotowywaniu… itd. lub

Menedżer produktu (product manager) wykonuje pracę z wykorzystaniem metod, technik i procedur właściwych dla tworzenia strategii wdrożenia produktów/usług. W szczególności jego działania odnoszą się m.in. do:

 • inicjowania, gromadzenia i selekcja pomysłów na nowe produkty/rozwiązania na podstawie przeprowadzonych analiz,
 • opracowywania i realizacji strategii produktowych zgodnie z misją i celami firmy, itd.2.3

44) Warunki pracy – uwzględnić w treści, gdzie wykonywana jest praca (w jakich obiektach), np. budynki, hale, warsztat rzemieślniczy, na zewnątrz budynków, pod ziemią, na wodzie/pod wodą, w powietrzu itp TAK NIE ND
45) Warunki pracy – uwzględnić w treści czy praca jest sezonowa – np. uzależniona od pór roku (jeśli dotyczy danego zawodu)

46) Warunki pracy – uwzględnić w treści w jakich pozycjach najczęściej/z reguły jest wykonywana praca, np. na stojąco, w pozycji siedzącej, w pozycji wymuszonej, na wysokości, w zmiennych warunkach atmosferycznych, itp.

47) Warunki pracy – uwzględnić w treści rodzaj pomieszczeń, w których wykonywana jest praca (np. pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, laboratoria, ambulatorium, punkty załadunku/rozładunku, kabina kierowcy ciągnika, plac budowy, itp. Należy dodać jeśli jest zasadne: Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne (lub wentylacyjne) lub, że prace odbywają się w warunkach słabego oświetlenia, w pomieszczeniach nieogrzewanych, albo w warunkach kontaktu na niską i/lub wysoką temperaturą

48) Warunki pracy – nie wymieniamy tutaj (tylko w pkt. 4.1) nazw potencjalnych instytucji/podmiotów, które zatrudniają pracowników

49) Wykorzystywane maszyny i urządzenia – stosujemy zdanie wprowadzające plus wyliczenie np. Operator bezprzewodowych sieci komputerowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 • serwery komputerowe,
 • stacje robocze itd.


50) Organizacja pracy – uwzględnić w treści, czy praca jest jedno/dwu/trzyzmianowa i w jakim wymiarze czasu się odbywa

51) Organizacja pracy – uwzględnić w treści, czy praca jest wykonywana indywidualnie czy zespołowo, czy w obydwu formach

52) Organizacja pracy – w treści wskazujemy, kto nadzoruje pracę, z kim się kontaktuje pracownik, sposoby porozumiewania się, np.: ustny, pisemny, z wykorzystaniem technologii IT, itp. czy praca wymaga wyjazdów, czy prowadzona jest na w formie na odległość (online), czy jest rutynowa, czy wymaga rozwiązywania problemów, itp.

53) Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka – w treści wskazujemy np. zagrożenia wynikające z pracy z komputerem, z pracy na wysokości, w środowisku narażonym na hałas, zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, drgania mechaniczne, wysoką/niską temperaturę, stres, itp.

54) Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka – możemy wymienić również czynniki uciążliwe, np. nieodpowiednia wentylacja, niewłaściwe oświetlenie i inne. Występowanie niebezpiecznych przedmiotów i sytuacji, np.: przemieszczających się maszyn i urządzeń, cieczy lub gazów pod ciśnieniem, ostrych krawędzi, śliskich powierzchni, kontaktu ze zwierzętami, itp.

55) Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka – w treści wskazujemy na możliwość występowanie chorób zawodowych, jeśli występują (najbardziej typowych), np.: zatrucia, pylicy, choroby narządu głosu, choroby skóry, choroby wzroku i słuchu, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. Opis tej sekcji należy przedstawić, jeśli to możliwe, w formie wypunktowania

56) Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka – opis tej sekcji należy przedstawić, jeśli to możliwe w formie wypunktowania

2.4

57) Wymagania psychofizyczne – czy został wykorzystany do opisu, jako punkt odniesienia „Katalog wymagań psychofizycznych(zał. nr 8 do LK) z zaleceniami:

 • Dla danego zawodu z każdej z czerech kategorii należy wybrać tylko te cechy, które są najbardziej pożądane i skopiować je bez modyfikacji treści.
 • Pierwsza i druga kategoria nie powinny być rozszerzane o inne cechy. Natomiast do kategorii trzeciej i czwartej można dopisywać inne (nie wymienione) cechy, specyficzne dla danego zawodu.
 • Jeśli w kategorii wymagań fizycznych powołujemy się na sprawność narządu wzroku czy sprawność narządu słuchu to konsekwencją tego jest w kategorii sprawności sensomotorycznych: „ostrość wzroku” oraz „ostrość słuchu”. I na odwrót. Podobnie dotyczy to sprawności zmysłu węchu – odpowiednik „powonienie”, sprawności zmysły smaku – odpowiednik „czucie smakowe”, sprawność zmysłu dotyku – odpowiednik „czucie dotykowe”, sprawności narządu równowagi – odpowiednik „zmysł równowagi”.
TAK NIE ND
58) Wymagania psychofizyczne – w żadnej z kategorii nie może występować cecha rozpoczynająca się od słowa umiejętność….

59) Wymagania psychofizyczne – w kategorii cechy osobowościowe nie zamieszczamy cech, w których w nazwie występuje zdolność… taka cecha powinna być zamieszona w kategorii sprawności i zdolności

60) Wymagania psychofizyczne – sprawdzić dokładnie, czy nie powtarzają się jakieś cechy w poszczególnych kategoriach

61) Wymagania psychofizyczne – sprawdzić czy w ramce przezroczystej są prawidłowe numery sekcji, zgodnie z tym co jest w spisie treści

62) Wymagania zdrowotne – w treści powinna być krótka informacja (zał. nr 9 do LK) o:− zalecanym stanie zdrowia (w korelacji z zapisami w kategorii wymagań psychofizycznych oraz kategorii sprawności sensomotorycznych),− rodzaju wykonywanej pracy pod względem wydatku energetycznego (np. praca: lekka, lekko/średnio ciężka, średnio ciężka, ciężka, bardzo ciężka) oraz obciążenia umysłowego (do wykorzystania materiał w załącznikach - „Stopień ciężkości prac”,− najważniejszych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu (mogą być wypunktowane), w tym ich spójność z zagrożeniami z pkt. 2.3.

63) Wymagania zdrowotne – w tej sekcji nie piszemy o niepełnosprawnościach i dysfunkcjach, tylko w pkt. 4.4.

64) Wymagania zdrowotne – Treść opisu tego punktu powinna być porównywana z przykładem nw. W tej sekcji występuje obligatoryjna ramka zielona WAŻNE, której treść nie powinna być zmieniana. Do pracy w zawodzie monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok oraz sprawność zmysłu dotyku. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe. Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych można zaliczyć:
 • wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów,
 • astygmatyzm,
 • zaburzenia widzenia barwnego,
 • dysfunkcję kończyn górnych w zakresie precyzyjnego chwytania, sięgania, przenoszenia, skręcania, rozłączania.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.


2.5

65) Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie – jeśli kod zawodu zaczyna się cyfrą „2”, wówczas poziom wykształcenia odnosi się do szkolnictwa wyższego (studia I, II i III stopnia) TAK NIE ND
66) Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie – jeśli kod zawodu zaczyna się cyfrą „3”, „4” i niektóre „5”, wówczas poziom wykształcenia odnosi się do szkolnictwa na poziomie średnim (technikum, branżowa szkoły II stopnia, szkoła policealna, liceum ogólnokształcące)

67) Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie – jeśli kod zawodu zaczyna się cyfrą „6”, „7” „8”, „9” wówczas poziom wykształcenia odnosi się do szkolnictwa na poziomie branżowej szkoły I stopnia – dawnej zasadnicza szkoła zawodowa

68) Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie – jeśli opisywany zawód nie należy do grupy zawodów regulowanych, wówczas możemy mówić tylko o preferowanym poziomie wykształcenia, wówczas opis powinien być spójny z przykładem:
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie operator bezprzewodowych sieci komputerowych preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie w zawodach pokrewnych (szkolnych) np. technik telekomunikacji, technik teleinformatyk lub technik informatyk. Jednakże większe szanse na zatrudnienie mają osoby z wykształceniem wyższym I lub II stopnia na kierunku informatyka lub pokrewnym


69) Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie – jeśli opisywany zawód należy do grupy zawodów regulowanych, wówczas możemy mówić o wymaganym poziomie wykształcenia, wówczas opis powinien być spójny z przykładem:
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie doradca zawodowy wymagane jest wykształcenie wyższe I lub II stopnia, przy czym w placówkach systemu oświaty (np. w szkole) posiadanie wyższego wykształcenia łącznie z przygotowaniem pedagogicznym jest wymogiem obligatoryjnym


70) Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie – jeśli opisywany zawód jest powiązany z zawodami szkolnictwa zawodowego (zał. nr 4 do LK) (szkolnictwa branżowego od 2019 r. zał. nr 15 do LK) i/lub zawodami rzemiosła (zał. nr 6 do LK), wówczas opis powinien być spójny z przykładem:
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie frezer preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) np. w zawodzie pokrewnym operator obrabiarek skrawających. Alternatywne wykształcenie można uzyskać na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego w zawodzie pokrewnym operator obrabiarek skrawających


71) Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia… – należy wymienić (jeśli dotyczy) świadectwa/dyplomy potwierdzające kwalifikacje oraz symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnione w zawodach pokrewnych (szkolnych), zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach

72) Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia… – należy wymienić (jeśli dotyczy) świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie uzyskiwane w rzemieślniczym przygotowaniu zawodowym z zawodach rzemieślniczych (zał. nr 7 do LK)

73) Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia… – przykład zapisu dla wariantu 73 i 74 oraz kontynuacja 72. Czy w treści opisu jest porównywalna z załączonym przykładem?
Podjęcie pracy w zawodzie frezer ułatwia:
 • posiadanie dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikację cząstkową MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających, wyodrębnioną w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie pokrewnym operator obrabiarek skrawających, uzyskane po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu frezera mogą być między innymi:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, suwnic i żurawików, uprawnienia SEP do 1 kV.


74) Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia… – Pisząc o kwalifikacyjnych kursach zawodowych (tak jak w przykładzie – pkt 75), zawsze trzeba używać pełnego sformułowania „kwalifikacyjne kursy zawodowe”, a nie np. „kursy kwalifikacyjne”.

75) Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia… – Jeśli powołujemy się na nazwy kwalifikacji, wyodrębnione w zawodach szkolnych, powinny być one przytaczane w formie (jak w pkt 76): MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających, wyodrębnioną w zawodzie operator obrabiarek skrawających (tj.: symbol dwuliterowy – litery duże, kropka i numer kwalifikacji, spacja, nazwa kwalifikacji rozpoczęta dużą literą. Nazwa i numer kwalifikacji mają być zgodne z tym co jest w podstawie programowej kształcenia w zawodach – link do podstawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000860/O/D20170860-c1.pdf

(zał. nr 5 do LK)76) Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia… – należy wymienić (jeśli dotyczy) nazwy: dyplomów uczelni wyższych i studiów podyplomowych, świadectw i certyfikatów ukończonych kursów i szkoleń, uprawnień zawodowych, licencji, tytułów zawodowych (np. nie pisać: „znajomość języka obcego”, ale „certyfikat znajomości języka ..… na poziomie co najmniej ……”

77) Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia… – przykład zapisu dla wariantu 76. Czy treść opisu jest porównywalna z załączonym przykładem? Podjęcie pracy w zawodzie biotechnolog ułatwia posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia I i II stopnia) oraz studiów podyplomowych powiązanych z biotechnologią.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu mogą być zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające kwalifikacje biotechnologa np. w zakresie:
 • dobrej praktyki laboratoryjnej,
 • dobrej praktyki produkcyjnej,
 • pedagogiki i/lub andragogiki (dotyczy zatrudnienia w edukacji),
 • specjalistycznego oprogramowania (w tym projektowego),
 • opracowywania dokumentacji technologicznej,
 • systemów zarządzania jakością,
 • języka obcego (głównie języka angielskiego),
 • zasad funkcjonowania zakładów produkcyjnych, w których realizowane są procesy biotechnologiczne


78) Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia… – w tej sekcji mogą występować zapisy (jeśli tak faktycznie jest) np.:
 • W zawodzie …………………………….. nie występują specyficzne wymagania w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień dla kandydata do pracy.
 • Preferowane są świadectwa ukończenia kursów i certyfikaty potwierdzające kompetencje przydatne do wykonywania powierzonych zadań, np. świadectwo ukończenia kursu kurs obsługi klienta, kursu rachunkowości, kursu analizy finansowej, kursu windykacji, kursu obsługi wózków widłowych i inne.
 • Pomocne przy zatrudnieniu są również dyplomy ukończenia studiów podyplomowych z zakresu finansów i bankowości, czy też z zakresu rachunkowości.
 • Dodatkowym atutem jest posiadanie prawa jazdy, znajomość języka obcego (preferowany poziom B1) i inne.


79) Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia… – Pożyteczne sformułowania: Podjęcie pracy w zawodzie (…) ułatwia posiadanie (tu nazwy – certyfikaty, dyplomy, świadectwa), lub Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu w zawodzie (…) może być (i tu np. odpowiednie uprawnienia)

80) Nie wymieniamy szczegółowych warunków regulujących dostęp do zawodu (jeśli dotyczy) zawartych w aktach prawnych, ale nazwy tych regulacji zamieszczamy w pkt. 6.

81) Jeśli w pkt. 2.5 odwołujemy się do zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów rzemiosła i wykształcenia wyższego, to należy podać również w pkt. 6 – Podstawowe regulacje prawne akty wymienione w pkt. 6 niniejszej listy kontrolnej

82) Ten zbiór informacji należy skorelować ze zbiorem 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w taki sposób, aby nie było powtórzeń

83) Konieczne należy sprawdzić, czy podejście do zapisów wymaganych / preferowanych kwalifikacji, uprawnień lub wykształcenia jest spójne. Nie może być tak, że w jednym miejscu np. 2.5 jest zapis, że jest wykształcenie wymagane, w dalszym 2.6, lub 4.2, że preferowane lub na odwrót

2.6

84) Możliwości rozwoju zawodowego i awansu – Trzeba zwrócić uwagę, że opis ma dotyczyć faktycznego awansu zawodowego (głównie awansu pionowego) w danym zawodzie, co wiąże się ze wzrostem odpowiedzialności i wynagrodzenia pracownika. Pokazujmy możliwości awansu lub zajmowania bardziej odpowiedzialnych stanowisk pracy w zawodzie, po osiągnięciu odpowiedniego doświadczenia i/lub wykształcenia oraz kwalifikacji nabytych w edukacji formalnej i pozaformalnej. Należy sprawdzić czy opis ma porównywalną konwencję opisu, jak w przykładzie (kontynuacja pkt. 75):
Nowo zatrudniony pracownik bez doświadczenia w zawodzie frezer zaczyna pracę jako pomocnik frezera. Następnie może awansować na stanowisko samodzielnego operatora frezarek, brygadzisty, mistrza produkcji oraz kierownika wydziału – warunkiem jest podnoszenie wykształcenia oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego. Frezer jako samodzielny pracownik posiada możliwość wykonywania pracy bez nadzoru technicznego. Jako brygadzista lub mistrz produkcji posiada możliwość nadzorowania pracy innych operatorów frezarek, po spełnieniu warunku minimum 5 lat stażu pracy. Natomiast jako doradca serwisowy nadzoruje serwisowanie i remontowanie obrabiarek skrawających.
Możliwość dalszego rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez:
 • zdobycie średniego wykształcenia i tytułu technika (np. w zawodzie technik mechanik),
 • zdanie egzaminu dojrzałości i ukończenie wyższej uczelni (o profilu mechanicznym),
 • uczestniczenie w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu wykonywania procesów frezerskich oraz użytkowania frezarek, organizowanych przez producentów frezarek,
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych (ten punkt powinien występować we wszytkach opisach - nawiązuje do zawodów wymienionych w pkt. 2.7 – Zawody pokrewne)
TAK NIE ND
85) Możliwości rozwoju zawodowego i awansu – Trzeba zwrócić uwagę, że opis ma dotyczyć faktycznego awansu zawodowego (głównie awansu pionowego) w danym zawodzie, co wiąże się ze wzrostem odpowiedzialności i wynagrodzenia pracownika


86) Możliwości rozwoju zawodowego i awansu – Dla zawodu wymagającego np. wykształcenia średniego nie może to być rozwojem zawodowym ukończenie szkoły branżowej I stopnia, dla wykształcenia wyższego ukończenie technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej

87) Możliwości potwierdzania kompetencji – Jeśli w danym zawodzie nie ma możliwości potwierdzania kompetencji/kwalifikacji (bezpośrednio), to stosujemy standardowy zapis np.: Obecnie (2018 r.) w zawodzie frezer nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej (kontynuacja pkt. 75)

88) Możliwości potwierdzania kompetencji – Potwierdzanie kompetencji może odnosić się do również do zawodów pokrewnych (wymienionych w pkt. 2.7), jeśli są one przydane do wykonywania danego zawodu, np. Osoba wykonująca zawód frezer może potwierdzić niektóre swoje kompetencje, kończąc kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających, ujętej w podstawie programowej dla zawodu operator obrabiarek skrawających, i zdając egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (kontynuacja pkt. 75)

89) Możliwości potwierdzania kompetencji – W niektórych zawodach powiązanych z zawodami szkolnictwa zawodowego kompetencje mogą potwierdzać Okręgowe Komisje Egzaminacyjne lub Izby Rzemieślnicze (w przypadku zawodów powiązanych z zawodami rzemieślniczymi). Nazwy instytucji potwierdzających kalifikacje/kompetencje (jeśli występują) są pisane w całym opisie dużymi literami

90) Możliwości potwierdzania kompetencji – Przykład zapisu dla zawodów rzemiosła (kontynuacja pkt. 75): Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie frezer oferuje system rzemieślniczego przygotowania zawodowego, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym operator obrabiarek skrawających. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski

91) Możliwości potwierdzania kompetencji – W tej sekcji możemy również umieszczać kwalifikacje (jeśli są powiązane z danym zawodem) spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego (tzw. kwalifikacje rynkowe), które włączono do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Należy sprawdzić pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia, jakie kwalifikacje są włączone do ZSK. Jeśli któraś z kwalifikacji ma związek z opisywanym zawodem, np. Grafik komputerowy DTP (26_2016601), to stosujemy standardowy zapis:
Istnieje możliwość potwierdzania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji jest Fundacja VCC.
Niezależnie od tego zapisu w pkt. 6 opisu umieszczamy (sekcja – Podstawowe regulacje prawne):
• Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1214; uwaga: opublikowano 21 grudnia 2018 r.)
Link do opisu kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz do Fundacji VCC – sekcja Zasoby internetowe
• Kwalifikacja „Projektowanie grafiki komputerowej”: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12643
• Instytucja certyfikująca kwalifikację „Projektowanie grafiki komputerowej”: https://vccsystem.eu


92) Możliwości potwierdzania kompetencji – Potwierdzanie kompetencji występuje też w punkcie 4.2. Nie można wprost przekopiować zapisu z 2.6, gdyż zostanie to zakwestionowane. Trzeba dokonać modyfikacji zapisu z 2.6, z wyeksponowaniem instytucji oferujących potwierdzanie kwalifikacji/kompetencji

2.7

93) Zawody pokrewne – Dokładnie sprawdzić nazwy i kody zawodów pokrewnych zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności MRPiPS (zał. nr 1 do LK) TAK NIE ND
94) Zawody pokrewne – Umieszczony na liście zawód pokrewny powinien być powiązany branżowo lub rodzajem działalności z opisywanym zawodem

95) Zawody pokrewne – Na liście zawodów pokrewnych należy uwzględnić zawody z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w KZiS, w której występuje dany zawód). Na liście mogą być zawody z innych grup elementarnych, jeśli jest to zasadne i wynika ze wskazanej ścieżki rozwoju zawodowego (pkt. 2.6)

96) Zawody pokrewne – Jeśli zawodem pokrewnym jest zawód szkolnictwa zawodowego to dodajemy, na końcu jego nazwy, indeks górny dużą litera „S, np.: StolarzS 752205 (zał. nr 1 do LK)

97) Zawody pokrewne – Na zawody pokrewne możemy powoływać się w sekcjach 2.5, 2.6 i 4.2. ale bez podawania kodów zawodów

98) Zawody pokrewnew tej sekcji nie dajmy odnośników do słownika branżowego

Załączniki do LISTY KONTROLNEJ dla OPISU ZAWODU:

4_Do_2.5_2.6_2.7_4.2_Rozp. MEN_KZSZ_13.03.2017.pdf
5_Do_2.5_2.6_4.2_Rozp. MEN_Podstawy_program_31.03.2017.pdf
6_Do_2.5_2.6_2.7_Rzemiosło_Zawody-refundacje-2018.pdf
7_Do_2.5-2.6_Rzemiosło_Wykaz standardów egzaminacyjnych.docx
8_Do_2.4_Zebrany katalog cech psychofizycznych_ITeE.docx
8_Do_2.4_Zebrany katalog cech psychofizycznych_ITeE.pdf
9_Do_2.4_Wymagania_zdrowotne_ITeE.docx
9_Do_2.4_Wymagania_zdrowotne_ITeE.pdf
10_Do_2.4_CIOP_od-str-80-95.pdf
15_Do_2.5_2.6_2.7_4.2_Etap_III_Rozp. MEN_KZSB_15.02.2019.pdf
16_Do_2_3_4.2_Mala-encyklopedia-ZSK_IBE.pdf