LISTA KONTROLNA

Jak korzystać z LISTY KONTROLNEJ?

LISTA KONTROLNA DO WALIDACJI I WERYFIKACJI JAKOŚCI INFORMACJI O ZAWODACH

I.JAK KORZYSTAĆ Z LISTY KONTROLNEJ

  1. Niniejszy dokument jest narzędziem oficjalnie przyjętym przez Zespół Zarządzający w Projekcie INFOdoradca+ do praktycznego wykorzystania przez ekspertów metodologicznych oraz wewnętrzny zespół walidacyjny w celu zapewnienia porównywalnej i uznanej za właściwą jakości opisów informacji o zawodach.
  2. Każdy opis informacji o zawodzie (IoZ) - wersja czwarta projektu poprawiona po ewaluacji - musi być obligatoryjnie sprawdzony na zgodność z listą kryteriów/wymagań (przedstawioną w układzie tabelarycznym – pkt. II), które odnoszą się do poszczególnych elementów struktury opisu IoZ, wynikających z obowiązującego w projekcie modelu IoZ.
  3. W przypadku stwierdzenia spełnienia danego kryterium stawiamy „X” w kolumnie „TAK”, w przypadku jego niespełnienia stawiamy znak „X” w kolumnie „NIE”, co oznacza, że opis w danej części musi być poprawiony. Niektóre kryteria mogą nie dotyczyć danego zawodu, co należy zaznaczyć „X” w kolumnie „ND” (nie dotyczy).
  4. Dodatkowe wskazówki dla metodologów i walidatorów są zawarte w KURSIE we wskazanych na LIŚCIE KONTROLNEJ linkach (kolumna "element IOZ") odnoszących się do danego elementu IoZ oraz w załącznikach (1-20) do Listy Kontrolnej (LK), które są oddzielnymi dokumentami elektronicznymi.
  5. Przytoczone (w kolorze czerwonym) przykłady zapisów przy wielu kryteriach zaczerpnięte zostały z zatwierdzonych informacji o zawodach. Mogą być one wykorzystane (jako punkt odniesienia) przy walidacji treści opisów na etapie ich projektowania przed oddaniem ich do reakcji końcowej i zatwierdzenia przez DRP MRPiPS.
II.LISTA KONTROLNA

Nazwa zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności):
Kod zawodu:

Dokument tylko do użytku wewnętrznego