Doświadczenia z walidacji informacji o zawodzie – jakich błędów unikać?

Notatka nr 1 z walidacji wewnętrznej wstępnego projektu informacji o zawodzie Doradca zawodowy 242304

ANEKS 4

Dokumentacja procesu walidacji wewnętrznej wstępnego
projektu oraz trzeciej wersji projektu informacji o zawodzieNotatka nr 1

z walidacji wewnętrznej wstępnego projektu
informacji o zawodzie


Doradca zawodowy 242304

Nazwa zawodu i kod

Metryczka procesu walidacji

Cel walidacji Pierwsza wewnętrzna ocena jakości wstępnego projektu informacji o zawodzie doradca zawodowy 242304 opracowanego przez zespół ekspercki w składzie:

Katarzyna Karczmarczyk-Tokarska – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Warszawa.
Monika Mazur-Mitrowska – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Wydział w Radomiu, Radom.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Termin przeprowadzenia walidacji (od-do) 03-10.10.2018
Instytucja odpowiedzialna za walidację informacji o zawodach Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom
Lider zespołu partnera konsorcjum ds. walidacji i jakości Ireneusz Woźniak e-mail: ireneusz.wozniak@itee.radom.pl
Skład osobowy podzespołu partnera konsorcjum ds. walidacji i jakości

1) Dorota Koprowska e-mail: dorota.koprowska@itee.radom.pl
2) Edyta Kozieł e-mail: edyta.koziel@itee.radom.pl
3) Krzysztof Symela e-mail: krzysztof.symela@itee.radom.pl.
4) Ireneusz Woźniak e-mail: ireneusz.wozniak@itee.radom.pl

Zasady przeprowadzania walidacji

 1. Przygotowany przez zespół ekspercki wstępny projekt informacji o zawodzie zostaje przekazany drogą elektroniczną przez eksperta metodologicznego zawodu/grupy zawodów do lidera zespołu – partnera konsorcjum odpowiedzialnego za walidację i jakość informacji o zawodach (np. powołanego u każdego z partnerów projektu INFODORADCA+) w celu poddania go pierwszej walidacji wewnętrznej.
 2. Lider partnera konsorcjum ds. walidacji i jakości informacji o zawodach kieruje wstępny projekt informacji o zawodzie do właściwego 2-osobowego podzespołu odpowiedzialnego za walidację, zgodnie z przyjętym u partnera konsorcjum planem walidacji informacji o zawodach.
 3. Eksperci podzespołu walidacyjnego (np. powołani u każdego z partnerów projektu INFODORADCA+) przeprowadzają analizę (zespołowo lub indywidualnie) wstępnego projektu informacji o zawodzie zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 2.6. podręcznika.
 4. Wyznaczony ekspert podzespołu walidacyjnego uzgadnia z drugim ekspertem zakres uwag i propozycji zmian do wstępnego projektu informacji o zawodzie i przygotowuje treść niniejszej notatki. Notatka jest podpisywana przez obu ekspertów podzespołu i następnie przekazywana do zespołu eksperckiego w celu weryfikacji opisu informacji o zawodzie.
 5. Wersja elektroniczna notatki przesłana jest do eksperta metodologicznego zawodu /grupy zawodów, który konsultuje jej treść z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (ekspertami branżowymi). W przypadku wątpliwości i niejasności ekspert metodologiczny zawodu/grupy zawodów konsultuje je (w formie na odległość) z ekspertem odpowiedzialnym za sporządzenie notatki. Efektem tej konsultacji jest uzgodnienie zakresu wprowadzanych modyfikacji i uzupełnień do wstępnego projektu informacji o zawodzie.
 6. W razie braku konsensusu zespołu eksperckiego z podzespołem walidacyjnym decyzję podejmuje lider partnera konsorcjum ds. walidacji i jakości, a w przypadku kwestii problemowych kieruje je do eksperta ds. walidacji i jakości informacji o zawodach na poziomie konsorcjum (tak ja np. w projekcie INFODORADCA+) , który podejmuje wiążące decyzje.

Uwaga:
Załącznikiem do niniejszej notatki jest „Wstępny projekt informacji o zawodzie doradca zawodowy 242304.” (dokument elektroniczny), w którym zamieszczono uwagi szczegółowe członków zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

NOTATKA nr 1
z walidacji wewnętrznej wstępnego projektu informacji o zawodzie

1. Uwagi dotyczące struktury informacji, zawartości merytorycznej wstępnego projektu informacji o zawodzie (w szczególności przydatności dla osób poszukujących pracy, bezrobotnych, pracodawców, doradców zawodowych i innych pracowników instytucji rynku pracy, uczącej się młodzieży):

 • 1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący

Dodać informacje o projekcie z 2005 roku: PHARE „Publiczne Służby Zatrudnienia – doskonalenie kwalifikacji PSZ w celu wdrażania Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz uczestnictwa w systemie EURES”, Zadanie 2.1: Opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych dla specjalności zawodowych występujących w PSZ, 2005

 • 2.1. Synteza zawodu

Ustalono przeredagowanie tekstu na:

„Doradca zawodowy wspomaga uczniów, słuchaczy, studentów, osoby bezrobotne i poszukujące pracy w dokonywaniu wyborów zawodowych i edukacyjnych, wykorzystując indywidualne i grupowe metody pracy, sprzyjające określeniu potencjału osobistego oraz uwzględniając aktualne i prognozowane potrzeby rynku pracy. Upowszechnia informacje dotyczące zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia. Wspiera pracodawców w doborze kandydatów do pracy, rozwoju zawodowym pracowników oraz przy realizacji procesów restrukturyzacji zatrudnienia”.

 • 2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania

Opis pracy

Ustalono przeredagowanie tekstu na:

„Doradca zawodowy realizuje działania wspomagające wzrost świadomości ludzi młodych, osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie projektowania kariery edukacyjno-zawodowej, w tym przygotowania Indywidualnego planu Działania. Towarzyszy im w poznawaniu swojego indywidualnego potencjału: wiedzy, umiejętności, cech charakteru, wartości i oczekiwań, zainteresowań. Wspomaga ich w wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji niezbędnych do planowania ścieżki kariery, w tym dotyczących trendów na rynku pracy, informacji o zawodach i stanowiskach pracy, możliwościach kształcenia. Współuczestniczy w określeniu obszarów doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowania, w wyborze kierunku kształcenia, planowaniu ścieżki edukacyjnej, poszukiwania i podejmowania pracy. Wspiera proces uczenia się jednostki przez całe życie oraz adaptację do nieustannie zmieniających się warunków i otoczenia. Wykorzystuje nowoczesne narzędzia diagnostyczne14 i metody aktywizujące13 oraz technologie informacyjno-komunikacyjne29. W swoich działaniach uwzględnia perspektywę międzykulturowości, równości, dostępności oraz inne aspekty. Na rzecz pracodawców prowadzi usługi pośrednictwa pracy, wspiera rozwój zawodowy jego pracowników.

Sposoby wykonywania pracy

Ustalono przeredagowanie tekstu na:

W swojej pracy doradca zawodowy stosuje metody, techniki i procedury związane, m.in. z:

 • diagnozowaniem potrzeb i planowaniem oraz realizacją działań z zakresu informacji edukacyjno-zawodowej10 i doradztwa zawodowego8 adresowanych do uczniów i słuchaczy uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • organizowaniem i prowadzeniem zajęć indywidualnych i grupowych dla uczniów i słuchaczy, dostosowując je do specyfiki do ich wieku i etapu rozwoju, w tym preorientacji zawodowej23, orientacji zawodowej16 i działań w zakresie doradztwa zawodowego9,
 • monitorowaniem i analizowaniem rynku pracy i edukacji oraz budowaniem zbioru informacji edukacyjnej i zawodowej, udostępnianej w czasie spotkań indywidualnych i zajęć grupowych, a także do samodzielnego wykorzystania przez różne grupy odbiorców usług,
 • opracowywaniem diagnozy potencjału osobistego, w tym predyspozycji zawodowych22, preferencji, potrzeb, możliwości i barier rozwoju z wykorzystaniem testów i/lub innych narzędzi diagnostycznych,
 • prowadzeniem indywidualnego poradnictwa zawodowego18, w tym na odległość i zajęć grupowych dla osób dorosłych (bezrobotnych i poszukujących pracy), w tym ze specjalnymi potrzebami,
 • udzielaniem pomocy pracodawcom w sytuacjach związanych z rekrutacją27 lub procesami restrukturyzacji zatrudnienia,
 • udzielaniem informacji o możliwościach edukacyjnych i rynku pracy oraz współpracą z nauczycielami, pedagogami, psychologami, pośrednikami pracy20 i innymi specjalistami zatrudnionymi w podmiotach publicznych i niepublicznych w obszarze edukacji i rynku pracy, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i środowiskiem pracodawców,
 • kontrolowaniem jakości własnej pracy oraz prowadzeniem dokumentacji w przypisanym zakresie.

Głównym efektem pracy doradcy zawodowego jest opracowany, przy jego współudziale, przez osobę korzystając z usług Indywidualny Plan Działania, często nazywany także Indywidualnym Planem Kariery

 • 2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Usunąć informacje nt. miejsc pracy, które są przedmiotem pkt. 4.2.

 • 2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Dodać informację o sprzęcie biurowym, narzędziach do komunikacji, specjalistycznym oprogramowaniu do diagnozowania predyspozycji zawodowych.

 • 2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Organizacja pracy

Dodać informacje o czasie pracy, zmianowości, komu podlega w hierarchii zawodowej oraz kim współpracuje doradca zawodowy.

 • 2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne

Wymagania psychofizyczne

Rozważyć dodanie cech: zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość, samodzielność, ciekawość, wysoka kultura osobista

 • 2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne

Wymagania zdrowotne

Opisać przeciwskazania do pracy w zawodzie doradca zawodowy.

 • 2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Pozostawić tylko informacje dotyczące wymaganego poziomu wykształcenia.

 • 2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Przedstawić przez pryzmat wymaganych dyplomów, zaświadczeń, świadectw oraz dopisać dodatkowe uprawnienia.

 • 2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Przeredagować tekst tak by pokazać ścieżkę awansu zawodowego w podpunktach.

 • 2.7. Zawody pokrewne

Dodać zawody: Doradca EURES, Pośrednik pracy, Pracownik agencji pracy tymczasowej.

 • 3.1 Zadania zawodowe

Wprowadzić ustalone korekty w zapisach zadań zawodowych.

Propozycje zmian:

Z1 Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego.

Z2 Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów i słuchaczy.

Z3 Prowadzenie indywidulnego doradztwa zawodowego dla uczniów i słuchaczy.

Z4 Gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych uczniom, słuchaczom, nauczycielom oraz rodzicom.

Z5 Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, psychologami lub pedagogami i koordynowanie programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego32.

Z6 Wspieranie innych nauczycieli (w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub pedagogów) w realizacji działań określonych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Z7 Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych w formach indywidualnych.

Z8 Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Z9 Udzielania bezrobotnym i poszukującym pracy informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu (a to gromadzenie wpisać jako jedną w umiejętności.

Z10 Udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników.

Z11 Prowadzenie doradztwa zawodowego dla żołnierzy w ramach pomocy rekonwersyjnej.

 • 3.2 Kompetencja zawodowa Kz1:

Propozycja zmiany na:

Świadczenie usług doradztwa zawodowego dla uczniów i słuchaczy

 • 3.2 Kompetencja zawodowa Kz1:

Wprowadzić poprawki z czasownikach opisujących umiejętności i zastosować formy np., obierać, nawiązywać, przeprowadzać, stosować itp.

 • 3.3 Kompetencja zawodowa Kz2:

Propozycja zmiany na:

Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców

 • 3.4. Kompetencje społeczne

Dodać zapis odnoszący się do ponoszenia odpowiedzialności za sprzęt, podejmowane działania oraz podwyższanie kompetencji.

 • 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

Dodać nazwy jednostek organizacyjnych działających w strukturach OHP, WUP, nazwy typów szkół.

 • 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu

Dodać nazwy kierunków studiów zgodnie z ZRK.

Uzupełnić w pkt. szkolenia przykładowa tematykę szkoleń.

 • 4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów

Podać co wpływa na poziom wynagrodzenia w zawodzie.

 • Podstawowe regulacje prawne:

Poddać analizie pod kątem publikatorów. Dodać: Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 • Zasoby internetowe

Podać linki do: ORE, OHP, Zielonej linii, Stowarzyszenia zrzeszającego doradców.

 • 7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)

Uzupełnić źródła przy pojęciach: Akademickie Biuro Karier, Agencje pośrednictwa pracy, Doradztwo personalne, Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Uwagi dotyczące jakości języka, terminologii, rozumienia tekstu, logiki przekazu informacji o zawodzie, objętości i kompletności informacji, odniesień do zasobów internetowych itp.:

 • 1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu

Zmienić „szkolony” na „szkolny”

Uporządkować alfabetycznie nazwy zwyczajowe zawodu

 • 2.1. Synteza zawodu

Usunąć kod zawodu z opisu.

 • Cały opis:

Usunąć ramki „ważne”, jeśli są one nie wypełnione.

3. Inne uwagi:

 • Opis w sposób rzetelny przedstawia zakres prac wykonywanych w zawodzie. Propozycje przedstawione w notatce w naszej ocenie uzupełnia zawarte informacje i przyczynią się do podwyższenia jakości opisu.Notatkę zaakceptował Notatkę sporządził

Ireneusz Woźniak

podpis wyznaczonego eksperta podzespołu walidacyjnego partnera konsorcjum

Edyta Kozieł

podpis wyznaczonego eksperta podzespołu walidacyjnego partnera konsorcjum

Miejsce i data: Radom, 10.10.2018