Kto i w jakim zakresie może korzystać z informacji o zawodach?

Użytkownicy informacji o zawodach

Głównymi odbiorcami informacji o zawodach są Instytucje Rynku Pracy (IRP), w tym Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ), a także: OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego oraz klienci tych instytucji.

Z informacji o zawodach korzystać mogą również podmioty takie jak: gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy oraz różne podmioty zainteresowane wprowadzaniem i uaktualnieniem kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH

Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

  • skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu, pracy/zatrudnienia,
  • nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
  • zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do potrzeb rynku pracy.


Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:

  • poradnictwa i doradztwa zawodowego,
  • tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
  • dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
  • tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
  • przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Last modified: Thursday, 21 November 2019, 4:21 PM