LISTA KONTROLNA

Jak korzystać z LISTY KONTROLNEJ?

h. Lista kontrolna - 6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE

h. Lista kontrolna - 6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE

Element
IOZ
Kryteria/wymagania podlegające sprawdzeniu przez eksperta metodologicznego oraz wewnętrzny zespół walidacyjny Partnera Czy spełnione jest
kryterium?
TAK NIE ND
6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE TAK NIE ND
6.

154) Podstawowe regulacja prawne – Liczba podstawowych regulacji prawnych zależy od zawodu. Nie należy uwzględniać aktów prawnych, z którymi osoby wykonujące zawód się stykają, ale które mają charakter ogólny. Przykładowo większość zawodów styka się z VAT albo informacjami osobowymi, ale to nie znaczy, że ustawa o podatku od towarów i usług albo o ochronie danych osobowych to regulacje podstawowe dla zawodu. Generalnie wymieniamy podstawowe /specyficzne regulacje, które mają bezpośredni wpływ na wykonywanie danego zawodu TAK NIE ND
155) Podstawowe regulacja prawne – Tytuł aktu prawnego musi być zgodny z tytułem podawanym przez ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP (gdzie też sprawdzamy status aktu prawnego, datę publikacji etc.). Należy również skorzystać (kopiując dany akt prawny) z Bazy regulacji prawnych - stan na 31.10.2018 r. systematycznie aktualizowanej przez DCL na podstawie zatwierdzonych przez MRPiP IoZ

156) Podstawowe regulacja prawne – Akty prawne powinny być uszeregowane według zaleceń w Podręczniku, a w ramach poszczególnych kategorii – układ aktów jest chronologiczny według daty publikacji, np. od najnowszych ustaw do najstarszych, a następnie od najnowszych rozporządzeń do najstarszych (jak zestawieniu poniżej) (zał. nr 14 do LK)

157) Podstawowe regulacja prawne – Należy sprawdzić czy są nw. regulacje obligatoryjne oraz „fakultatywne” w zależności od powiązana zawodu:
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) - jeśli jest powiązanie z wykształceniem wyższym
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). - jeśli jest powiązanie z zawodami szkolnymi
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.). (obligatoryjny)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.). (obligatoryjny)
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267). - jeśli jest powiązanie z zawodami rzemieślniczymi
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316) - jeśli jest powiązanie z zawodami szkolnymi (dla zawodów opracowywanych w etapie III)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1663). - jeśli jest powiązanie z zawodami szkolnymi
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport (Dz. U. poz. 1268) - jeśli jest powiązanie z zawodem
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka (Dz. U. poz. 1155). - jeśli jest powiązanie z zawodem
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.). - jeśli jest powiązanie z zawodami szkolnymi
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.) - jeśli jest powiązanie z zawodami szkolnymi
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.). - jeśli jest powiązanie z zawodami rzemieślniczymi
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537). (obligatoryjny)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227). (obligatoryjny)


158) Podstawowe regulacja prawne – W regulacjach w III etapie przy zawodach powiązanych z zawodami szkolnymi dodajemy nową regulację:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316)
 • Dojdzie również nowa regulacja (aktualnie jest w fazie zatwierdzania) dot. nowej podstawy programowej w zawodach szkolnictwa branżowego. W ślad za tymi regulacjami w pkt. 4.2. na końcu sekcji "Kształcenie" dodajemy następującą ramkę:
WAŻNE:
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które wchodzi w życie od 1 września 2019 r. ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter, wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych.


159) Literatura branżowa – Należy podać: nazwisko/nazwiska autorów, inicjał/y imienia/on, tytuł, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania. W przypadku jeśli nie jest to wydanie 1, dodajemy informację o numerze wydania. Kolejność – alfabetyczna wg przykładu:
 • Cole E.: Architektura. Style i detale. Arkady, Warszawa 2012.
 • Łopuska A., Szmelter-Fausek B.: Konserwacja zabytków. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 • Panas J. (red.): Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2012.
 • Popek M.: Wykonywanie tynków. Wyd. 2. WSiP, Warszawa 2016.
 • Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Szymkowiak A. (red.): Poradnik kierownika budowy. Wydawnictwo Forum, Poznań 2012.


160) Literatura branżowa – W zestawie literatury branżowej wymieniamy średnio od 3-10 pozycji literatury, która odnosi się bezpośrednio do danego zawodu/grupy zawodów lub, z której może korzystać pracownik wykonujący dany zawód, przy czym unikamy pozycji literatury starszej niż 10 lat, chyba że nie ma nowszych jej wydań

161) Literatura branżowa – W zestawie literatury branżowej możemy również zamieszczać najbardziej popularne czasopisma związane z branżą. Ten zasób może być alternatywnie wydzielony jako oddzielna kategoria „Czasopisma” jeśli jest ich znaczna liczba (co najmniej 3-5) lub czasopisma możemy zamieścić wraz z linkami do nich w Zasobach internetowych

162) Zasoby internetowe – Każdy zasób internetowy powinien zawierać jego krótką nazwę oraz aktywny link do tego zasobu (nie uwzględniamy „/” (slash) na końcu linka). Kolejność listy alfabetyczna. W zestawie nie zamieszczamy linków ogólnych (niepowiązanych branżowo/dziedzinowo)

163) Zasoby internetowe – Wstawić (jeśli ich nie ma) obligatoryjnie w każdym opisie IoZ linki:
• Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
• Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
• Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
• Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow


164) Zasoby internetowe – Należy uwzględnić dany zasób, jeśli dotyczy danego zawodu:
• Jeśli w regulacjach prawnych występują normy PN/EN to w zasobach internetowych dodajemy link: Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl
• Jeśli w opisie powoływano się na zawody szkolne i/lub kwalifikacje przypisane do zawodów szkolnych to wstawić link do odpowiedniego informatora o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe ze strony: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2 Np. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec: https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/522305.pdf
• Związek Rzemiosła Polskiego: Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych (jeśli jest powiązanie z zawodami rzemiosła)


165) Zasoby internetowe – Usuwamy linki, które są ogólne jak np. słowniki, encyklopedie, ISAP, nie powtarzamy linków, które są w pkt. 2.6, 3.5 (Powiązanie kompetencji zawodowych z PRK, SRK), pkt. 5 oraz w zielonych ramkach w punkcie 4.1, 4.2 i 4.3 oraz usuwamy te, które się nie otwierają

Załączniki do LISTY KONTROLNEJ dla ŹRÓDEŁ DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE:

14_Do_6_Baza_Ustawy-publikatory_stan_31-10-2018_DCL_04.03.2019.docx