LISTA KONTROLNA

Jak korzystać z LISTY KONTROLNEJ?

c. Lista kontrolna - 1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU

c. Lista kontrolna - 1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU

Element
IOZ
Kryteria/wymagania podlegające sprawdzeniu przez eksperta metodologicznego oraz wewnętrzny zespół walidacyjny Partnera Czy spełnione jest
kryterium?
TAK NIE ND
1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU TAK NIE ND
1.1

9) Nazwa i kod zawodu (tekst pogrubiany) mają być identyczne jak w klasyfikacji zawodów i specjalności MRPiPS. Jeśli jest to zawód szkodnictwa zawodowego, to przy nazwie występuje indeks górny „S” (duża litera „S”). To dotyczy również nagłówka w całym tekście opisu. Na stronie tytułowej przy nazwie zawodu nie umieszczamy indeksu „S” (zał. nr 1 do LK)
10) Nie dajemy odnośników do słownika branżowego

1.2

11) Nazwy zwyczajowe zawodu – w nazwie zwyczajowej zawodu nie może występować nazwa zawodu zamieszczona w sekcji 1.1 TAK NIE ND
12) Czy sprawdzono występowanie synonimów zawodu w dokumencie GUS 2017 – Klasyfikacja zawodów i specjalności z synonimami. Niektóre nazwy synonimów zawodu (jeśli występują) mogą być zaczerpnięte z tego wykazu jako nazwy zwyczajowe (zał. nr 3 do LK)

13) Nie podajemy nazw zwyczajowych zawodów żartobliwych (nieformalnych). W razie wątpliwości, czy coś stanowi nazwę zwyczajową, lepiej usunąć

14) W nazwach zwyczajowych nie dajmy odnośników do słownika branżowego

15) Kolejność nazw zwyczajowych zawodów – układ alfabetyczny

16) Jeśli brak jest nazw zwyczajowych dla danego zawodu, wówczas w tej sekcji wpisujemy: „Nie występują nazwy zwyczajowe zawodu”


1.3

17) Czy nazwa angielska grupy elementarnej (kod czterocyfrowy) jest identyczna z dokumentem: Klucz powiązań między klasyfikacją zawodów i specjalności z 7 sierpnia 2014 r. – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 227), a międzynarodowym standardem klasyfikacji zawodów ISCO-08. (zał. nr 2 do LK) TAK NIE ND

18) Czy nazwa angielska grupy elementarnej jest wpisania prawidłowo, wg schematu – po numerze pierwsze słowo w nazwie grupy dużą literą, wszystkie pozostałe słowa – małą. Przykład:
• 7514 Fruit, vegetable and related preservers.19) Przy PKD należy jako zasada podać tylko jedną nazwę sekcji i jej symbol właściwy dla zawodu, zgodnie z przykładem (po myślniku nazwa sekcji zaczyna się dużą literą, wszystkie pozostałe słowa – małą):
• Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna


20) Może się zdarzyć, że zawód będzie występował w dwóch sekcjach PKD, ale to może wynikać z różnych produktów, jakie powstają z udziałem przedstawicieli danego zawodu (zgodność z: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 nr 251 poz. 1885).

21) W całym pkt. 1.3 nie dajmy odnośników do słownika branżowego

1.4

22) Notka metodologiczna: W zależności o koloru zawodu na liście 1000 zadów (aneks 8 w Podręczniku) stosujemy zapisy:

  • PO KL (2011-2013) "Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców" (zawody w kolorze wrzosowym)
  • SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych” (zawody w kolorze zielonym)
  • Niektóre zawody zielone odnoszą się do projektów wcześniejszych z przed roku 2007 i wówczas odwołujemy się do zapisu:
  • Projekt PHARE 2000 „Krajowy System Szkolenia Zawodowego”, Działanie 2 „Opracowanie zbioru krajowych standardów kwalifikacji zawodowych opartych o analizę wymogów stanowisk pracy” (2001-2003).
  • Mogą pojawić się także inne projekty niż te powyżej (np. dot. zawodów niebieskich) jeśli były powiązane z danym zawodem, ale w podobnej klasie zapisu jak wyżej. Wówczas w pkt. 6 powinien być link do źródła tego projektu.
  • Jeśli przy zawodach niebieskich nie ma powiązań z innym projektami, wówczas zapis pierwszego bulitu jest następujący:
    • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
TAK NIE ND
23) Czy podane są pełne (oficjalne) nazwy instytucji reprezentowanych przez ekspertów, w sposób jednolity? Jeśli nazwa danej instytucji pojawia się kilkakrotnie, zapis zawsze musi być identyczny

24) Nazwiska wszystkich grup ekspertów należy wpisać w układzie alfabetycznym

25) Ekspert metodologiczny – członek Zespołu eksperckiego nie może być w tym samym opisie również członkiem Zespołu ds. walidacji i jakości IoZ

26) Ewaluatorzy (i inni eksperci: branżowi i recenzenci) nie mogą reprezentować tych samach instytucji w danym zawodzie. Jeżeli zdarzył się taki przypadek, to należy wpisać „Ekspert niezależny”.

27) W przypadku eksperta będącego emerytem stosujemy zapis: „Emeryt – były pracownik…” i dodajemy nazwę firmy i miejscowość

28) W całym pkt. 1.4 nie dajemy odnośników do słownika branżowego

Załączniki do LISTY KONTROLNEJ dla DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH ZAWODU:

1_Do_1.1_2.7_Zal_KZiS 2014 tekst jednolity Dz_U_z 2018 poz_227.pdf
2_Do_1.3_Klucz KZiS 2014 tekst jednolity Dz_U_z 2018 poz_227 a ISCO-08.pdf
3_Do_1.2_GUS_2017_KZiS_Synonimy_zawodow.pdf