Doświadczenia z walidacji informacji o zawodzie – jakich błędów unikać?

Notatka nr 2 z walidacji wewnętrznej projektu informacji o zawodzie Doradca zawodowy 242304

ANEKS 4

Dokumentacja procesu walidacji wewnętrznej wstępnego
projektu oraz trzeciej wersji projektu informacji o zawodzieNotatka nr 2

z walidacji wewnętrznej projektu
informacji o zawodzie


Doradca zawodowy 242304

Nazwa zawodu i kod

Metryczka procesu walidacji

Cel walidacji Druga wewnętrzna ocena jakości wstępnego projektu informacji o zawodzie doradca zawodowy 242304 opracowanego przez zespół ekspercki w składzie:

Katarzyna Karczmarczyk-Tokarska – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Warszawa.
Monika Mazur-Mitrowska – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Wydział w Radomiu, Radom.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Termin przeprowadzenia walidacji (od-do) 12-19.12.2018
Instytucja odpowiedzialna za walidację informacji o zawodach Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom
Lider zespołu partnera konsorcjum ds. walidacji i jakości Ireneusz Woźniak e-mail: ireneusz.wozniak@itee.radom.pl
Skład osobowy podzespołu partnera konsorcjum ds. walidacji i jakości

1) Dorota Koprowska e-mail: dorota.koprowska@itee.radom.pl
2) Edyta Kozieł e-mail: edyta.koziel@itee.radom.pl
3) Krzysztof Symela e-mail: krzysztof.symela@itee.radom.pl.
4) Ireneusz Woźniak e-mail: ireneusz.wozniak@itee.radom.pl

Zasady przeprowadzania walidacji

 1. Przygotowany przez zespół ekspercki wstępny projekt informacji o zawodzie zostaje przekazany drogą elektroniczną przez eksperta metodologicznego zawodu/grupy zawodów do lidera zespołu – partnera konsorcjum odpowiedzialnego za walidację i jakość informacji o zawodach (np. powołanego u każdego z partnerów projektu INFODORADCA+) w celu poddania go pierwszej walidacji wewnętrznej.
 2. Lider partnera konsorcjum ds. walidacji i jakości informacji o zawodach kieruje wstępny projekt informacji o zawodzie do właściwego 2-osobowego podzespołu odpowiedzialnego za walidację, zgodnie z przyjętym u partnera konsorcjum planem walidacji informacji o zawodach.
 3. Eksperci podzespołu walidacyjnego (np. powołani u każdego z partnerów projektu INFODORADCA+) przeprowadzają analizę (zespołowo lub indywidualnie) wstępnego projektu informacji o zawodzie zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 2.6. podręcznika.
 4. Wyznaczony ekspert podzespołu walidacyjnego uzgadnia z drugim ekspertem zakres uwag i propozycji zmian do wstępnego projektu informacji o zawodzie i przygotowuje treść niniejszej notatki. Notatka jest podpisywana przez obu ekspertów podzespołu i następnie przekazywana do zespołu eksperckiego w celu weryfikacji opisu informacji o zawodzie.
 5. Wersja elektroniczna notatki przesłana jest do eksperta metodologicznego zawodu /grupy zawodów, który konsultuje jej treść z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (ekspertami branżowymi). W przypadku wątpliwości i niejasności ekspert metodologiczny zawodu/grupy zawodów konsultuje je (w formie na odległość) z ekspertem odpowiedzialnym za sporządzenie notatki. Efektem tej konsultacji jest uzgodnienie zakresu wprowadzanych modyfikacji i uzupełnień do wstępnego projektu informacji o zawodzie.
 6. W razie braku konsensusu zespołu eksperckiego z podzespołem walidacyjnym decyzję podejmuje lider partnera konsorcjum ds. walidacji i jakości, a w przypadku kwestii problemowych kieruje je do eksperta ds. walidacji i jakości informacji o zawodach na poziomie konsorcjum (tak ja np. w projekcie INFODORADCA+) , który podejmuje wiążące decyzje.

Uwaga:
Załącznikiem do niniejszej notatki jest „Wstępny projekt informacji o zawodzie doradca zawodowy 242304.” (dokument elektroniczny), w którym zamieszczono uwagi szczegółowe członków zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

NOTATKA nr 2

z walidacji wewnętrznej wersji trzeciej projektu informacji o zawodzie

1. Uwagi do układu formalnego informacji o zawodzie zgodnie z przyjętym modelem (kompletność poszczególnych zbiorów informacji o zawodzie)

 • 2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania

Dodać informację o korzystaniu z usług doradcy przez osoby innej narodowości oraz przedstawić efekty pracy doradcy zawodowego z różnymi grupami odbiorców.
Sposoby wykonywania pracy – Zmienić człon zdania na: „Jego praca polega na:”.

 • 2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Rozpisać skrót OHP.

 • 2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
„Przeredagować człon zdania na: Doradca zawodowy w trakcie wykonywania zadań zawodowych jest narażony na działanie czynników, mogących powodować wypadki. Należą do nich:”

 • 2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne

Dodać zapisy: ogólna wydolność fizyczna, sprawność narządów równowagi, zmysł równowagi, predyspozycje do postępowania z ludźmi, szacunek dla godności człowieka, gotowość do wprowadzania zmian, optymizm, zainteresowania społeczne.

 • 2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne

Wymagania zdrowotne
Dodać informację o wydatku energetycznym.

 • 2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Dodać słowo: „suplement” dla absolwentów szkół wyższych.
Dodać „certyfikat potwierdzający” znajomość języka migowego do pracy z osobami niesłyszącymi

 • 3.1 Zadania zawodowe

Przeredagować nazwę zadania Z5 na:
Z5 Opracowywanie, koordynowanie i wspieranie realizacji programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ)37 w oparciu o współpracę z innymi nauczycielami, psychologami lub pedagogami.
Porównać we wszystkich zadaniach zawodowych, czy zapisy umiejętności maja odpowiedniki w zapisach wiedzy, ewentualnie uzupełnić. zapisy umiejętności i wiedzy pod kątem

 • 3.4. Kompetencje społeczne

W ostatnim podpunkcie na końcu zadania dodać: „doradztwa zawodowego”.

 • 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

Wprowadzić skróty przy pojęciach: Kluby Integracji Społecznej (KIS) oraz Centra Integracji Społecznej (CIS).

 • 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu

W Ważne, zaktualizować linka na: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

 • 4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów

Przeredagować zdanie na: „Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie doradca zawodowy jest zróżnicowane”.
Zaokrąglić kwoty wynagrodzenia do dziesiątek.

 • Podstawowe regulacje prawne:

Dodać ustawę:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

 • 7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)

Przeredagować definicje pojęć: Agencja pośrednictwa pracy, Agencja pracy tymczasowej, Coaching.
Zmienić źródła do definicji terminów: Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Zespół wypalenia zawodowego, Wojewódzki Urząd Pracy

2. Uwagi dotyczące spełnienia wymagań redakcyjnych tekstu

 • 1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu

Uporządkować alfabetycznie.

 • 1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący

Zamienić słowo „projekcie” na „projektach”.
W tabelce Ważne:

 • W całym opisie data dostępu ma być 31.10.2018.

 • W całym opisie zamienić „w zawodzie doradcy zawodowego” na „w zawodzie doradca zawodowy”.

3. Uwagi dotyczące spełnienia wymagań edytorskich tekstu

 • Słowo „Internet” zmienić na pisane z małej litery.

 • 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu

Zamienić „doradcy zawodowego” na „doradca zawodowy”.

4. Uwagi dotyczące spełnienia wymagań redakcji merytorycznej informacji o zawodzie

 • Patrz pkt. 1

5. Uwagi eksperta ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych (zbiór 4.4)

 • Brak uwag

6. Inne uwagi i zalecenia:

 • Opis wymaga jeszcze przeprowadzenia opracowania wydawniczego.Notatkę zaakceptował Notatkę sporządził

Ireneusz Woźniak

podpis wyznaczonego eksperta podzespołu walidacyjnego partnera konsorcjum

Edyta Kozieł

podpis wyznaczonego eksperta podzespołu walidacyjnego partnera konsorcjum

Miejsce i data: Radom, 19.12.2018