Instrukcja obsługi kursu

ROZWIĄZYWANIE TESTÓW I SPRAWDZANIE OCEN

INFORMACJE WSTĘPNE

 • Testy znajdują się w elementach typu „Blok kontrolny” i odnoszą się do treści z elementu poprzedzającego (w kursie będą to Strony i Mini-książki z Modułu II dotyczące projektowania informacji o zawodzie).

ROZWIĄZYWANIE TESTU Z BLOKU KONTROLNEGO

 • Na liście modułów kursu klikamy na element „Blok kontrolny”. • Po wejściu do elementu widzimy informację o progu zaliczeniowym (z dwoma miejscami po przecinku) dla testu oraz o metodzie oceniania (pod uwagę brana jest tylko najwyższa uzyskana ocena). Aby zacząć rozwiązywanie testu klikamy w przycisk „Spróbuj teraz rozwiązać test”. • Kliknięcie w przycisk „Spróbuj teraz rozwiązać test” przenosi nas do planszy z testem. Testy składają się z trzech typów pytań. • Pierwszy typ to pytanie „prawda/fałsz” (pole wyboru z możliwością zaznaczenia jednej prawidłowej odpowiedzi). • Drugi typ to pytanie „jednokrotnego/wielokrotnego wyboru” (pole wyboru z możliwością zaznaczenia jednej lub kilku prawidłowych odpowiedzi). • Trzeci typ to pytanie „lista rozwijana” (lista lub listy select z możliwością jednokrotnego wyboru). • Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania klikamy w przycisk „Zapisz podejście”. • Klikniecie w przycisk „Zapisz podejście” przenosi nas do planszy podsumowania. Mamy tu możliwość powrotu do podejścia lub zatwierdzenia wszystkich odpowiedzi i zakończenia testu. • Kliknięcie w przycisk „Zatwierdź wszystkie i zakończ” spowoduje wyświetlenie okna z prośbą o potwierdzenie tej decyzji. • Potwierdzenie zakończenia powoduje przeniesienie użytkownika do planszy podsumowania testu. Plansza ta zawiera punktację i ocenę testu oraz informację zwrotną (prawidłowe odpowiedzi dla każdego z pytań). • Do ukończenia Bloku kontrolnego z pozytywna ocena konieczne jest uzyskanie oceny wynoszącej co najmniej 75,00 na 100,00 możliwych w ostatnim ukończonym podejściu. • Na liście modułów przy elemencie „Blok kontrolny” pojawi się wtedy zielony znaczek. • Oceny uzyskane ze wszystkich testów w kursie możemy sprawdzić klikając w „Oceny”, w bloku NAWIGACJA. • Kliknięcie w „Oceny” przenosi nas do planszy z tabelą ocen dla wszystkich testów w kursie.