Informacje o projekcie

Cele, działania i zadania realizowane w projekcie INFODORADCA+.

Wraz z rozpoczętym w 2017 r. projektem INFODORADCA+ wkroczyliśmy w realizację Etapu VII rozwoju standaryzacji opisów informacji o zawodach. Celem głównym tego projektu jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy (IRP). W ten sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER nr 3: Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania.

Grupa docelowa projektu

Grupę docelową w projekcie stanowią Instytucje Rynku Pracy (IRP), w tym 100% publicznych służb zatrudnienia (PSZ), obejmujących m.in. PUP oraz WUP, a także minimum 2000 niepublicznych IRP (w tym: OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego). Natomiast klienci tych instytucji są interesariuszami projektu, podobnie jak podmioty wspomagające działania IRP, takie jak: gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, Centra Kształcenia Praktycznego, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy oraz różni interesariusze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.


Projekt przyczynia się do rozwijania i aktualizacji materiałów zawodoznawczych. Dzięki projektowi pracownicy IRP otrzymają do dyspozycji aktualne i wiarygodne zasoby informacyjne dla min. 1000 zawodów, które dostępne będą z poziomu wortalu PSZ (www.psz.praca.gov.pl). Będą one wykorzystywane głównie do wspierania klientów instytucji rynku pracy w ramach świadczonych usług indywidualnych i grupowych, m.in. w zakresie:

  • skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu, pracy/zatrudnienia,
  • nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
  • zmiany kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • dopasowywania treści kontraktowanych przez urzędy pracy szkoleń do potrzeb rynku pracy.

Last modified: Thursday, 21 November 2019, 5:15 PM