3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE

3.4. Kompetencje społeczne

3.4.Kompetencje społeczne

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

 • Punktem odniesienia do przygotowania tego zbioru informacji jest definicja terminu „Kompetencje społeczne”. Należy również pamiętać, że określona kompetencja społeczna jest zdolnością (potencjalną) ujawniającą się w chwili wykonywania danego zadania zawodowego lub predyspozycją do jego wykonania.
 • W opisie podawana jest lista wyodrębnionych dla zawodu kompetencji społecznych wskazujących na gotowość pracownika m.in. do: ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań, postępowania zgodnie z obowiązującymi w zawodzie zasadami ukierunkowanymi na jakość wykonywanych prac, przestrzegania zasad etyki zawodowej, stosowania się do rad, poleceń i instrukcji, współdziałania w zespole, dbania o bezpieczeństwo, zdrowie, ochronę środowiska oraz własny rozwój zawodowy i podległych pracowników.
 • Formułowanie opisu kompetencji społecznych należy poprzedzić analizą przykładowych opisów kompetencji społecznych opracowanych w opisach standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych, dostępnych pod adresem: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl oraz informacji o zawodach zamieszczonych na Wortalu PSZ.
 • Kompetencje społeczne nie stanowią zamkniętej listy, jednakże zespół ekspercki powinien skoncentrować się w szczególności na kompetencjach warunkujących efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach zawodowych (typowych i problemowych).
 • Zespół ekspercki powinien również przeanalizować zapisy odnoszące się do kompetencji społecznych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8: Informację o zawodzie opracowano na podstawie:

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

Pracownik w zawodzie doradca zawodowy powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań związanych z pełnioną rolą społeczną, która obejmuje pobudzanie motywacji i ustawicznego rozwoju jednostki w kontekście wyborów edukacyjnych i/lub zawodowych, stymulowanie kreatywnych postaw wobec rzeczywistości i zmian w życiu.
 • Wykonywania samodzielnie usług doradztwa zawodowego dla klientów indywidualnych i grupowych.
 • Kierowania się zasadami etyki zawodowej opartej na dostępności, dobrowolności, równości, swobodzie wyboru zawodu i miejsca pracy, poufności i ochrony danych osobowych.
 • Przestrzegania zasad profesjonalizmu zawodowego, rzetelności w udzielaniu informacji i porad.
 • Prezentowania właściwej postawy nacechowanej empatią i asertywnością względem radzących się w procesie wspierania ich rozwoju edukacyjnego i/lub zawodowego.
 • Prezentowania właściwych wzorów postawy proaktywnej i współpracy w środowisku pracy i poza nim.
 • Podnoszenia własnych kompetencji w zakresie wykonywanych zadań zawodowych przypisanych doradcy zawodowemu, w tym nowych regulacji, trendów, procesów i teorii dotyczących obszaru doradztwa zawodowego.
 • Oceniania i weryfikowania jakości świadczonych usług doradztwa zawodowego.