2. OPIS ZAWODU

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji

2.6.Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji

Zalecenia dla zespołu eksperckiego:

 • W opisie punktu należy wyodrębnić dwa podzbiory informacji (w punktach, a nie w formie opisowej):
  • Możliwości rozwoju zawodowego i awansu.
  • Możliwości potwierdzania kompetencji.
 • W opisie powinny znaleźć się odpowiedzi na pytania: „Jaka jest ścieżka awansu zawodowego pracownika? Jakie pracownik ma możliwości potwierdzania kompetencji po nabyciu doświadczenia zawodowego?”.
 • Jeśli w danym zawodzie nie ma określonej ścieżki awansu zawodowego, należy to w opisie zaznaczyć. Pokazujemy również możliwości awansu lub zajmowania bardziej odpowiedzialnych stanowisk pracy w zawodzie po osiągnięciu odpowiedniego doświadczenia i/lub wykształcenia oraz kwalifikacji nabytych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
 • Dla zawodu, w którym nie ma możliwości potwierdzania kompetencji, należy zastosować standardowy zapis: „Obecnie (2018 r.) w zawodzie (…) nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.” W dalszej części można pisać o potwierdzaniu ukończenia szkoleń, potwierdzaniu kwalifikacji w zawodach szkolnych pokrewnych itp.
 • W niektórych zawodach powiązanych z zawodami szkolnictwa zawodowego kompetencje mogą potwierdzać Okręgowe Komisje Egzaminacyjne lub Izby Rzemieślnicze w przypadku zawodów powiązanych z zawodami rzemieślniczymi.
 • Przygotowując opis tego zbioru informacji o zawodzie, należy przeprowadzić analizę zasobów informacyjnych:

Przykład opisu dla zawodu Doradca zawodowy 242304:

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie doradca zawodowy ma możliwość:

 • rozpocząć pracę od stanowiska stażysty doradcy zawodowego lub pracować pod nadzorem bardziej doświadczonego doradcy, a następnie wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko doradcy zawodowego,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi awansować na stanowisko kierownicze średniego szczebla, np.: kierownik zespołu, wydziału/działu/centrum, a następnie na stanowisko kierownicze wyższego szczebla, np.: zastępca dyrektora, dyrektor instytucji,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych branżowych szkoleniach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych38,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i potwierdzanie kwalifikacji w zawodach pokrewnych, w tym podejmując studia podyplomowe w obszarach pokrewnych lub komplementarnych m.in. w zakresie coachingu6, doradztwa personalnego7, zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL)42, pośrednictwa pracy19 itp.,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z doradztwem zawodowym.

Osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela-doradcy zawodowego w placówkach systemu oświaty, w tym w szkołach, awansują zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Nauczyciela. Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela obejmuje następujące stopnie: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego wymaga posiadania odpowiedniego stażu pracy, udokumentowanego dokształcania w postaci certyfikatów i zaświadczeń z kursów i szkoleń oraz pozytywnej oceny z egzaminu, wydanej przez komisję egzaminacyjną. Stopień awansu zawodowego nadawany jest w drodze decyzji administracyjnej.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie doradca zawodowy istnieje możliwość potwierdzania kompetencji przez uczelnie wyższe prowadzące studia I i/lub II stopnia oraz studia podyplomowe. Instytucje szkoleniowe potwierdzają uzyskanie licencji uprawniającej do korzystania z określonego narzędzia diagnostycznego lub nabycie kompetencji poszerzających warsztat pracy doradcy zawodowego

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl