Ewaluacja projektu informacji o zawodzie

Notatka ze spotkania panelu ewaluacyjnego drugiej wersji projektu informacji o zawodzie Doradca zawodowy 242304

ANEKS 6

Dokumentacja procesu ewaluacji drugiej wersji projektu
informacji o zawodzieNOTATKA

ze spotkania panelu ewaluacyjnego
drugiej wersji projektu
informacji o zawodzie


Doradca zawodowy 242304

Nazwa zawodu i kod

Metryczka spotkania panelu ewaluacyjnego

Cel panelu ewaluacyjnego Dokonanie przez ekspertów – członków panelu ewaluacyjnego oraz pozostałych uczestników panelu, oceny drugiej wersji projektu informacji o zawodzie i zaproponowanie zmian i uzupełnień podnoszących jakość projektu.
Data spotkania 10.12.2018
Miejsce spotkania Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom
Termin sesji panelowej 10.12.2018
Uczestnicy panelu ewaluacyjnego
 • Eksperci – członkowie panelu ewaluacyjnego,
 • Eksperci – przedstawiciele instytucji odpowiedzialnej za sporządzanie informacji o zawodach
 • przedstawiciele zespołu eksperckiego (ekspert metodologiczny grupy zawodów, eksperci branżowi)
 • inne osoby (według załączonej listy obecności)

Forma spotkania

(stacjonarna, zdalna, mieszana)

mieszana

Organizator panelu ewaluacyjnego

Mirosław Żurek, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom

Osoba do kontaktu w sprawach formalnych
i organizacyjnych


Mirosław Żurek, miroslaw.zurek@itee.radom.pl

Moderator panelu ewaluacyjnego


Ireneusz Woźniak e-mail: ireneusz.wozniak@itee.radom.pl

Sekretarz panelu ewaluacyjnego


Mirosław Żurek, miroslaw.zurek@itee.radom.pl

Zasady przeprowadzania panelu ewaluacyjnego

 1. Przed spotkaniem ekspert – członek panelu ewaluacyjnego zapoznaje się z drugą wersją projektu informacji o zawodzie (dostarczoną w wersji elektronicznej przez organizatora panelu w terminie do 3 dni roboczych od daty ustalenia spotkania) i jeśli zaistnieje potrzeba konsultuje projekt we własnym środowisku branżowym w celu wypełnienia arkusza oceny (osobny formularz).
 2. Wypełniony arkusz oceny zostaje zaprezentowany przez eksperta podczas spotkania panelu ewaluacyjnego. W przypadku braku możliwości uczestnictwa eksperta (z przyczyn od niego niezależnych) stanowisko zaprezentowane w arkuszu oceny (dokument przesłany pocztą elektroniczną co najmniej jeden dzień przed spotkaniem) zostanie odczytane przez moderatora panelu.
 3. Celem spotkania jest dokonanie przez członków panelu ewaluacyjnego oceny drugiej wersji projektu informacji o zawodzie, która powstała po uwzględnieniu uwag recenzentów i zaproponowanie zmian podnoszących jakość projektu, a także wsparcie zespołu eksperckiego w przygotowaniu trzeciej wersji projektu informacji o zawodzie, która będzie przedmiotem dalszych ocen i prac (konsultacja wewnętrzna z udziałem zespołu ds. walidacji i jakości, redakcja językowa, techniczna i merytoryczna).
 4. Spotkanie panelu ewaluacyjnego jest prowadzone przez moderatora, którym jest wyznaczony przedstawiciel instytucji odpowiedzialnej za sporządzanie informacji o zawodach (patrz Rozdział 2.5 podręcznika).
 5. W spotkaniu panelu ewaluacyjnego uczestniczą: eksperci – członkowie panelu ewaluacyjnego, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnej za sporządzanie informacji o zawodach, przedstawiciele zespołu eksperckiego (ekspert metodologiczny zawodu/grupy zawodów obowiązkowo, eksperci branżowi w miarę możliwości).
 6. Po zakończonym spotkaniu panelu ewaluacyjnego opracowywana jest notatka ze spotkania (wg niniejszego wzoru), którą sporządza sekretarz będący ekspertem metodologicznym grupy zawodów, do której należy oceniany zawód, z uwzględnieniem opinii wyrażonych podczas spotkania i w arkuszach oceny.
 7. Sporządzona przez sekretarza notatka z posiedzenia panelu ewaluacyjnego przesyłana jest drogą elektroniczną do akceptacji ewaluatorów. Każdy z ewaluatorów potwierdza (w korespondencji e-mail), że zapoznał się z treścią notatki i ją akceptuje. W przypadku wnoszenia ewentualnych zmian i uzupełnień do treści notatki wymagane jest przedstawienie odpowiedniej argumentacji na piśmie w korespondencji e-mail.
 8. Praca panelu ewaluacyjnego powinna być zorganizowana na wzór grupy dyskusyjnej z wykorzystaniem ww. arkuszy ocen.
 9. W przypadku znaczących różnic opinii, których nie da się uzgodnić, na wniosek członków panelu ewaluacyjnego należy w notatce opisać stanowiska osób zgłaszających zdania odrębne, z podaniem imienia i nazwiska. W tym przypadku dalsze decyzje o zmianach w informacji o zawodzie podejmie zespół ds. walidacji i jakości na drugim posiedzeniu.
 10. Ostateczną, uzgodnioną wersję notatki przygotowaną przez sekretarza podpisuje moderator panelu ewaluacyjnego.

I. Uwagi do drugiej wersji projektu informacji o zawodzie

1. Dane identyfikacyjne zawodu (pkt: 1.1, 1.2, 1.3. 1.4)

Uwagi, propozycje zmian i uzupełnień:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Itd.

Ustalenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Opis zawodu (pkt: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7)

Uwagi, propozycje zmian i uzupełnień:

 1. Zgodnie z sugestią ewaluatora Mirosława Górczyńskiego poszerzono opis sekcji 2.2 „Opis pracy” i „Opis sposobu wykonywania pracy” o zapisy dotyczący potwierdzania kwalifikacji. Jednocześnie autorki pragną nadmienić, iż pierwotnie w opisie w sekcji 2.2 znajdował się zapis, że praca doradcy zawodowego polega m.in. na „budowaniu zbioru informacji edukacyjnej i zawodowej, w tym o (…) drogach uzyskania kwalifikacji i kompetencji zawodowych (…)”. Zdaniem autorek zapis ten odnosi się wprost do zakresu, który wskazuje ewaluator. Zastosowany opis wykorzystuje jednak prosty język umożliwiający zrozumienie treści czytelnikowi, który nie posiada specjalistycznej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego. Zdaniem autorek wprowadzanie nomenklatury typu „walidacja”, „certyfikacja”, „efekty uczenia się”, „Instytucja Certyfikująca”, „edukacja pozaformalna” i inne uczyniłby tekst mało przystępnym dla potencjalnego odbiorcy. Jednocześnie tłumaczenie specyfiki procedur Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nie jest przedmiotem opisu zawodu „doradca zawodowy”.
 2. Zgodnie z sugestią ewaluatora Mirosława Górczyńskiego poszerzono opis sekcji 2.5 o zapis dotyczący przygotowania pedagogicznego
 3. Itd.

Ustalenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje (pkt: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, itd.)

Uwagi, propozycje zmian i uzupełnień:

 1. Zgodnie z sugestią ewaluatora Mirosława Górczyńskiego poszerzono opis w sekcji 3.1 zadanie Z9 o zakres dotyczący „potwierdzania kwalifikacji”. Zdaniem autorek wprowadzenie dodatkowego zakresu nie powoduje konieczności rozbudowania opisu dotyczącego wiedzy i umiejętności. Jednocześnie w nawiązaniu do wcześniejszego uzasadnienia rozbudowywanie opisu zadań doradcy zawodowego o nomenklaturę ZSK wpłynęłoby na zmniejszenie jego transparentności, a co za tym idzie przystępności dla przeciętnego czytelnika. Jednocześnie opis zawodu „doradca zawodowy” nie powinien przekształcić się w przewodnik po ZSK. Doradca zawodowy jest jedynie źródłem informacji o możliwościach i sposobach potwierdzania kwalifikacji, a nie wspiera faktycznie uczestnika w tym procesie, gdyż jest to proces branżowy (zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji).
 2. Zgodnie z sugestią ewaluatora Mirosława Górczyńskiego poszerzono opis w sekcji 3.4 o zapis uwzględniający nowe trendy, regulacje, procesy i teorie. Autorki proponują nie uwzględniać nomenklatury „rozwój zasobów ludzkich”, gdyż w większym stopniu dotyczy ona doradztwa personalnego (jest to innym zakres przedmiotowy).
 3. Itd.

Ustalenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego (pkt: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)

Uwagi, propozycje zmian i uzupełnień:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Itd.

Ustalenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Odniesienie do Europejskiej klasyfikacji umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO)

Uwagi, propozycje zmian i uzupełnień:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Itd.

Ustalenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie (podstawowe regulacje prawne, literatura branżowa, zasoby internatowe)

Uwagi, propozycje zmian i uzupełnień:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Itd.

Ustalenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Słownik (pkt: 7.2)

Uwagi, propozycje zmian i uzupełnień:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Itd.

Ustalenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Inne ustalenia
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Uzgodnienia końcowe

Wstaw „X”
1 Akceptacja drugiej wersji projektu informacji o zawodzie w przedstawionej postaci bez zmian
2 Akceptacja drugiej wersji projektu o zawodzie w przedstawionej postaci po uwzględnieniu uwag członków panelu ewaluacyjnego X
3 Brak akceptacji drugiej wersji projektu o zawodzie w przedstawionej postaci

Komentarz do oceny końcowej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Notatkę sporządził Notatkę zaakceptował

Mirosław Żurek

............................................................................

podpis sekretarza panelu ewaluacyjnego

Ireneusz Woźniak

............................................................................

podpis moderatora panelu ewaluacyjnego

Miejsce i data: Radom, 10.12.2018

Załączniki:

 • Projekt drugiej wersja o informacji o zawodzie: Doradca zawodowy 242304
 • Arkusz oceny drugiej wersja projektu informacji o zawodzie Doradca zawodowy 242304 opracowany przez eksperta panelu ewaluacyjnego Mirosław Górczyński (imię i nazwisko eksperta)
 • Arkusz oceny projektu informacji o zawodzie Doradca zawodowy 242304 (wersja druga) opracowany przez eksperta panelu ewaluacyjnego Wojciech Jan Jabłoński (imię i nazwisko eksperta)
 • Lista obecności uczestników panelu ewaluacyjnego (skan). W przypadku spotkania on-line również adresy e-mail uczestników sesji panelowej.